Året som gått 2013

Omtanke skapar
ett engagemang för
service”

—Dan Sten Olsson, VD

Samtidigt i
Stenas värld

06:30

Irländska sjön

Stena Lines Superfast VII är på väg från Belfast på Irland till Cairnryan i Storbritannien. Kundnöjdheten ombord på Stena Lines fartyg har ökat sedan 2012 och nu uppger 53% av alla resenärer att de är mycket nöjda med sin resa.

Samtidigt i
Stenas värld

07:30

Göteborg

Redare Dan Sten Olsson har anlänt till Stenas huvud­kontor i Göteborg. Tillsammans med Carl-Johan Hagman går han igenom den närmaste tidens aktiviteter.

Samtidigt i
Stenas värld

12:00

Mumbai

De blivande kadetterna är mitt i förmiddagens utbildningspass i Behaviour based Safety Training på Northern Marine Managements träningsanläggning i Mumbai.

Samtidigt i
Stenas värld

14:30

Guangzhou

På Guangzhou Shipyard International i Kina byggs Stena Bulks nya IMOIIMAX-tankers. Det första fartyget i serien, Stena Impression beräknas sjösättas i juli 2014.

Samtidigt i
Stenas värld

15:30

GOYANG SIKSA

Infarten till terminalen i Envacs sopsuganläggning i Goyang Siksa utanför Seoul, Sydkorea. Systemet hanterar hushållsavfall från 8 800 hushåll, vilket innebär cirka 11 ton avfall om dagen.

Samtidigt i
Stenas värld

17:30

Wellington

Stena Alegra anländer till Wellingtons hamn på Nya Zeeländska nordön efter resan över Cook Strait från sydön.

Samtidigt i
Stenas värld

00:30

houston

Natten lägger sig över Stena Fastigheters nya fastighet på Wickchester Lane i Houston. Kontorslokalerna kommer att vara redo för sina nya hyresgäster i augusti 2014.

Samtidigt i
Stenas värld

02:30

bahia blanca

Stena Blue Sky anlöper Bahia Blanca i Argentina för att lossa en last LNG för kunden Gazprom. Fartyget är ett av tre LNG-fartyg inom Stena AB. Hon har kapacitet att lasta 145 819 m3 LNG.

Affärsidé

Genom vår kompetens inom framförallt service, handel och fartyg, ska vi tjäna pengar på affärsområdena shipping, färjelinjer, offshore, fastigheter och finans.

Vi ska skapa nya företag för framtiden.

Vi ska sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång, våra kunder, på ett sådant sätt att vi bidrar till deras och samhällets positiva utveckling.

Kundrelation

  1. Alltid kundens första val
  2. Ledande i kvalitet och kvalitetssäkrande partner
  3. Alltid effektiv och sparsam med våra egna såväl som andras resurser
  4. Tydligt delegerat affärsmannaskap

Vi har åtagit oss att leva upp till den standard som formulerats av Transportgruppen i World Economic Forum.

Ansvar i våra affärsrelationer

Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera hög kvalitet och bästa service.

Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet. Förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället.

Vårt ansvar är att uppfylla våra kunders förväntningar när det gäller ansvarsfylld affärspraxis.

Vi har höga principer för samhällsansvar som vi delar med våra affärspartners. Vi kan komma att dra oss ur affärsrelationer om vi anser att den standard vi har inte uppfylls av en affärspartner.

AFFÄRSOMRÅDEN

Enhet

[navbar]

EBITDA1)

exklusive nettovinst av försäljning av anläggningstillgångar

1) Resultat före avskrivningar

Resultat före skatt

Nyckeltal

MSEK 2012 2013
Totala intäkter 27 388 30 240
Vinst vid försäljning av fartyg 24 25
Vinst vid försäljning av fastigheter 66 51
EBITDA1) 7 060 7 947
Rörelseresultat före försäljning av anläggningstillgångar  3 311 3 811
Rörelseresultat 3 401 3 887
Resultat före skatt 1 777 2 148
Balansomslutning 104 900 108 212
Eget kapital 30 468 35 274
Eget kapital inklusive uppskjuten skatteskuld 34 479 39 214
Nettoskuld3), exklusive Stena Fastigheter 34 742 35 848
Nettoskuld3) 47 002 48 110
Skuldsättningsgrad, %3) 57 55
Investeringar 10 529 7 022
Medelantal anställda 10 565 11 347
Antal anställda, extern fartygsdrift 5 435 5 600
Antal fartyg2) 117 137
1) Resultat före avskrivningar
2) Inklusive ägda och inchartrade fartyg
3) Exklusive CLO/CDO