Stena Sfären

Stena Sfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB, jämte hel- och delägda dotterbolag till dessa. Det delägda bolaget, Concordia Maritime AB (publ), är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är till 52% ägt av Stena Sessan AB. Stena Sfärens totala intäkter uppgick 2013 till MSEK 54 409. Resultatet före skatt uppgick till MSEK 2 103.

Stena Sfären – Intäkter och resultat

  Intäkter   Resultat före skatt
MSEK 2012 2013   2012 2013
Stena AB koncernen 27 388 30 240   1 777 2 148
Stena Metall koncernen 35 193 25 404   195 –213
Concordia Maritime 543 468   –185 –20
Stena Sessan 59 50   115 200
Sfärelimineringar –2 335 –1 753   –25 –12
Totalt 60 848 54 409   1 877 2 103
Nästa i Stena Sfären

CONCORDIA MARITIME AB (PUBL)

FOKUS PÅ MAXIMERAD UTNYTTJANDEGRAD