Stena Penguin sysselsätts inom Shells interna, världsomspännande lastsystem. P-MAX-fartygens extra lastkapacitet passar väl in i system som dessa.

Concordia Maritime AB (publ)

FOKUS PÅ MAXIMERAD UTNYTTJANDEGRAD

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi som fokuserar på kostnadseffektiva frakter och säkra transporter av primärt förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. 2014 är det 30 år sedan Concordia Maritime grundades och företagets B-aktie noterades på NASDAQ OMX i Stockholm.

Concordia Maritimes landorganisation består av endast sex personer. En stor del av det dagliga operativa arbetet i form av befraktning och bemanning köps istället in från samarbetspartners inom bland annat Stena Sfären. Det nära samarbetet innebär att verksamheten kan bedrivas kostnadseffektivt samtidigt som bolaget får unik tillgång till världsledande kompetens inom samtliga sjöfartens områden.

P-MAX flottans ryggrad

Flottans ryggrad utgörs av de tio P-MAX-fartygen. Dessa produkttankfartyg förenar säkerhet av högsta klass med mycket god transportekonomi och lastflexibilitet. Längd- och djupmässigt är de jämförbara med ett MR-fartyg av standardtyp. Tack vare skrovets unika utformning kan fartygen dock transportera cirka 30% mer last. Trots detta är bränsle­förbruk-ningen snarlik den för ett standard MR-fartyg under jämförbara förhållanden.

Fem av P-MAX-fartygen är konverterade till IMO3-klass, så att de förutom att transportera lätta och tunga petroleum­produkter även kan transportera vegetabiliska oljor och lättare kemikalier. Åtta av fartygen är byggda med isklass 1B och två med isklass 1A.

I slutet av 2014 levereras det första av två produkt- och kemikalietank­fartyg i Stenas egendesignade IMOIIMAX-serie, som beställdes 2012. Fartygen, på cirka 50 000 dwt vardera, kommer att vara bland de mest sofistikerade på marknaden och ligga i framkant både vad gäller lastflexibilitet och energieffektivitet.

Cykeln har bottnat

Nuvarande konjunkturcykel har under flera år varit väldigt utmanande för rederier runt om i världen och sett i det ljuset har Concordia Maritime klarat sig bra tack vare de långtidskontrakt som bryggade åren 2009–2012. Marknadens ­utveckling 2013 blev dock något av en besvikelse. Efter att de tre första kvartalen visat en klar förbättring gentemot 2012 försämrades produkttanksegmentet markant i början av fjärde kvartalet, bland annat av säsongsmässiga skäl.

Men i slutet av året skedde ett kraftigt uppsving och den utvecklingen fortsatte en bit in på det nya året. Mycket talar nu för att cykeln har bottnat och utvecklingen för produkttankmarknaden ser ut att sakta förstärkas de närmaste åren. Dels är världsekonomin i återhämtning, vilket ökar den generella efterfrågan på olja. Dessutom finns ett antal strukturella ­drivkrafter, som förändringar i raffinaderikapacitet i världen och skiffergas-boomen i USA, som talar för en ökad efter­frågan på transporter inom nischade segment som produkt- och kemikalietankers.

VD-kommentar

Som ny VD för Concordia Maritime ligger mitt fokus på att förbättra flottans utnyttjandegrad och därmed få upp intjäningen. Då merparten av våra fartyg nu sysselsätts på spotmarknaden är vi väl positionerade för att dra nytta av den förväntade positiva marknadsutvecklingen. Vi försöker även styra sysselsättningen mot trader och befraktningssystem där P-MAX-fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt. I slutet av 2014 tar vi dessutom leverans av den första av två sofistikerade produkt och kemikalie­tankers. De fartygen kommer med sin last­flexibilitet och energieffek­tivitet att ytterligare hjälpa oss att leverera god lönsamhet och därmed skapa utrymme för tillväxt.

Kim ullman

VD Concordia Maritime AB

Nästa i Stena Sfären

STENA METALL

NYA LÖSNINGAR FÖR KUNDENS OCH SAMHÄLLETS BÄSTA