Stena ADACTUM

Långsiktigt hållbara investeringar

Stena Adactum är Stenakoncernens investmentbolag. Bolagets uppdrag är att som långsiktig investerare bygga nya verksamheter inom Stena genom att förvärva och vidareutveckla bolag med god tillväxt- och lönsamhetspotential.

Jordens befolkning ökar, och andelen som bor i städer blir allt större. Idag uppgår jordens befolkning till cirka 7 miljarder människor varav 50 procent bor i städer, jämfört med 30 procent av en total befolkning på cirka 2,5 miljarder på 1950-talet. Med den fortsatta urbaniseringstrenden förväntas cirka 70 procent av befolkningen bo i städer 2050. 

Hållbara lösningar för växande städer

Ett av de akuta problemen i de snabbt växande städerna rör avfallshanteringen. Mängden avfall i städerna växer i kraft med välståndsutvecklingen och urbaniseringen. Samtidigt växer kraven på en hållbar insamling och hantering för att undvika negativa effekter på stadsmiljön som nedskräpning, skadedjur, buller och luftföroreningar.

Envac, ett av Stena Adactums dotterbolag, är ett världsledande företag inom utveckling och försäljning av automatiserade avfallshanteringssystem. Envacs affärsidé är att bidra till en bättre stadsmiljö genom att leda utvecklingen av innovativa, rationella och hållbara avfallsinsamlingssystem och tjänster.

Envacs system bygger på att lagra avfallet under jord och sedan transportera det med luft i rör till utkanten av bostadsområdet eller stadsdelen. Förutom att detta löser lagringsproblematiken minskar också tunga avfallstrans­porter i närområdet med cirka 90 procent.

En annan av Envacs produkter, Optibag, bygger på att hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar. Ingenting behöver ändras i avfallsinfrastrukturen. Både Envacs sopsugssystem, konventionella kärl respektive sopbilar och andra insamlingssystem kan användas. De blandade påsarna körs till en optisk sorteringsanläggning. Här sorteras avfallspåsarna med avseende på färg i en helautomatisk process. Genom att använda Optibag kan kommuner lätt och kostnadseffektivt införa källsortering i flera fraktioner utan att behöva bygga om byggnader eller införskaffa nya kärl, lastbilar etc. Optibagsystemet, som finns i ett tjugotal städer i Sverige och Norge, är lättanvänt och mycket uppskattat av brukarna.