Shipping

Ny teknik och förändrat beteende

Inom ramen för ett energieffektiviseringsprojekt har Stena Bulk under 2013 ökat bränsleeffektiviteten i flottan med hela 14 procent jämfört med 2012. Projektet har som mål att öka bränsleeffektiviteten med 3 procent årligen, mätt i fraktad last (ton) i relation till förbrukat bränsle (ton).

Den minskade bunkerförbrukningen har medfört ekonomiska besparingar på 65 MSEK, minskade koldioxid­utsläpp med drygt 100 000 ton och minskade svaveldioxidutsläpp med 1 400 ton.

Den ökade effektiviteten beror delvis på ökad andel så kallade ekofartyg i Stena Bulks flotta, men till största del har effektivitetsökningen möjliggjorts genom mer detaljerad uppföljning av fartygens energiförbrukning som i sin tur lett till operationella åtgärder såsom exempelvis sänkt fart och noggrannare och tätare uppföljning av bränsleförbrukningen.

Fortsatt kvalitetssäkring av NMMs arbete

Northern Marine Managements (NMM) verksamhet är certifierad enligt flera internationella standarder såsom ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (miljö) och ISO50001 (energi). I augusti 2013 blev NMM även certifierade enligt OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety System), en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem.

Anpassning av fartygsbulb ger ökad energieffektivitet

Inom Stena Teknik pågår många projekt för att förbättra energieffektiviteten på fartygen. Ett exempel är ett projekt för Stena Line som innebär att anpassa fartygens bulbar till dagens låga farter. Bulben är den del av skrovet som genom sin form minskar svallvågorna från fartyget och därmed minskar fartygets energiförbrukning. Projektet innebär en bränslebesparing på 10 000 ton bunkerolja per år, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för 1 600 villor.

Minskad pirataktivitet utanför Somalias kust

Piratattacker fortsätter att vara ett hot mot säkerheten för sjömän världen över, även om antalet attacker under 2013 gick ner till den lägsta nivån på sex år. Ett av de värst utsatta områdena har de senaste åren varit kusten utanför Somalia. Stena deltar sedan 2012 i ett FN-lett projekt som strävar efter att stärka det civila samhället i Somalia och minska piratattackerna i området och därmed stärka säkerheten för sjöfarare. Projektet har fortgått under 2013 med bland annat dialoger med representanter från lokalsamhället för att identifiera deltagare för utbildningsinsatserna.

Första passagerarfartyget certifierat enligt DNV:s Triple-E

2013 graderades Stena RoRos fartyg Norman Asturias, nu på charter till LD Lines, enligt DNV:s Environmental and Energy Efficiency rating scheme, Triple-E, som är ett system för att hjälpa till att kontinuerligt förbättra ett fartygs energi- och miljöpåverkan. Det är det första passagerarfartyget i världen att certifieras enligt denna klassning. Stena RoRo har sedan 2011 fyra av sina fartyg graderade enligt Triple-E.

Katastrofhjälp till Filippinerna

Den 8 november 2013 svepte tyfonen Haiyan in över stora delar av Filippinerna. Över 6 000 människor beräknas ha omkommit till följd av tyfonen och cirka fyra miljoner blev av med sina hem. Filipinerna är en stor sjöfartsnation och inom Stenas organisation finns över 2 000 filippinska sjömän. För att kunna ge omedelbart stöd och säkerställa välbefinnandet hos koncernens filippinska kollegor avsatte Stena Rederi, Stena Drilling och Northern Marine Management pengar till en katastroffond. Pengarna distribuerades till behövande genom organisationen PTCI (Philippine Transmarine Carriers, Inc.) som Stena har ett mångårigt samarbete med.

Nästa i Hållbarhetsrapport    

FASTIGHETER

Hållbara boendemiljöer och arbetsplatser