Medarbetare

Säkerhet och utveckling i fokus för medarbetarna

Engagerade och kompetenta medarbetare är en grundsten i Stenas verksamhet och konkurrensen om kompetent och välutbildad personal blir allt hårdare. För att säkerställa tillgång till rätt personal i framtiden prioriterar Stena utveckling och utbildning av såväl befintliga som potentiella medarbetare.

Satsningar görs på både internutbildning och utveckling för de anställda i form av mentorprogram, trainee­program och externutbildningar.

Mentorprogram skapar möten

Stena är idag en internationell företagskoncern med verksamhet i stora delar av världen organiserad i olika affärsområden. Mellan bolagen i respektive affärsområde finns ett omfattande utbyte av behov och tjänster. För att såväl bevara som vidareutveckla Stenas framgångsrika affärsmodell är satsningar på det interna utvecklingsarbetet en förutsättning. Sedan 2010 har Stena Sfären ett internt mentorskapsprogram som bidrar till att skapa möten mellan Stenas medarbetare. Hittills har fyra omgångar genomförts, med cirka 40 deltagare varav tjugo adepter och tjugo mentorer.

Sedan 2007 har Stena Drilling ett traineeprogram kallat Fast Track Drilling Trainee program (FTDT) med syfte att identifiera och utbilda anställda för att ingå i det framtida ledarskapet inom Stena Drillings offshore­verksamhet. Under tre år genomgår de antagna ett tränings- och utbildningsprogram där de provar på alla typer av arbetsuppgifter ombord. Sedan 2013 finns också ett traineeprogram för framtida tjänst i land, som varvar utbildningsperioder till sjöss med arbete på kontoret i land.

Under 2013 startades ett traineeprogram inom Stena Rederi där de antagna kommer få arbeta inom olika delar av Stenas rederiverksamhet. Syftet med trainee­programmet är framför allt att trygga tillgången till kompetent personal.

Kontinuerlig vidareutbildning av ombordanställda

Sedan Stena-ägda Northern Marine Management (NMM) grundades 1983 har företaget stöttat internationella sjöbefälsutbildningar runt om i världen. Målsättningen är att det ska finnas minst en elev från sjöbefälsprogram ombord på varje fartyg som NMM bemannar. För närvarande finns cirka 100 sjöbefälselever ombord på NMMs flotta.

NMM investerar också stora summor årligen i utbildning av ombordanställda. Ett exempel är det träningscenter med olika typer av fartygssimulatorer som började byggas i november 2013. Träningscentret byggs i samarbete med kunden Chevron i anslutning till NMMs huvudkontor i Glasgow. Sammantaget kommer nära 30 olika utbildningar erbjudas på träningscentret som är tillgängligt för befäl på Chevrons flotta och befäl från andra fartyg NMM bemannar.

Årligen investeras cirka 15 miljoner USD i utbildning av NMMs personal.

Plattform för att sprida sjöfartskunskap i världen

När sjöfartens betydelse som transportslag ökar, växer också behovet av välutbildade sjömän. NMM var en av de drivande parterna när Stena Association of Maritime Institutions (STAMI) bildades 2009. STAMI är ett nätverk för flera maritima institutioner från hela världen som möts ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter och goda exempel från sina verksamheter. Totalt medverkar tio institut från nio olika länder i tre världsdelar. STAMI arbetar också för att höja kvaliteten och sätta ge­men­samma standarder för de maritima utbildningarna.

Säkerhet ombord

För Stena är omtanke viktigt i all verksamhet, särskilt när det gäller medarbetarna. En säker och trygg arbetsplats skapar förutsättningar för en säkrare och effektivare verksamhet. Ombord på Stenas fartyg och borriggar bedrivs varje dag ett omfattande säkerhetsarbete.

LTIF

Lost Time Injury Frequency är ett mått på arbetsplats­säkerhet, som används för besättningen ombord. Antalet Lost Time Incidents (LTI) (arbetsskador som medför att den anställde inte kan arbeta följande arbetsdag) anges per miljon exponerade arbetstimmar.

Nästa i Hållbarhetsrapport    

En röst från branschen

BÅDE MILJÖN OCH SJÖFARTEN TJÄNAR PÅ GEMENSAMMA SYSTEM