Hållbarhetsnyckeltal

Här presenteras Stenas hållbarhetsarbete i siffror genom ett urval av ekonomiska, miljömässiga och sociala nyckeltal.

Stenas hållbarhetsrapport är ett komplement till årsredovisningen. De nyckeltal som presenteras är på en aggregerad nivå för hela koncernen.

Liksom de ekonomiska nyckeltalen ger en bra överblick av det ekonomiska resultatet för hela koncernen, ger de sociala nyckeltalen avseende antalet anställda och uppdelning på kön en spegling av alla företag i Stenakoncernen.

Miljönyckeltalen omfattar fartygen i Stenas globala flotta som opereras av Stena. Bland fartygen finns många olika fartygstyper, vilket gör det svårt att få fram rättvisande effektivitetsmått på en aggregerad nivå. Därför redovisas miljönyckeltalen i absoluta tal.

Under de år hållbarhetsdata samlats in har antalet fartyg ökat vilket medför att bränsleförbrukningen och utsläppen ökat i absoluta tal. Sett till förbrukningen för de enskilda fartygen har den effektiviserats under de år som gått.

Ekonomiska  nyckeltal

MSEK 2011 2012 2013
Omsättning 27 968 27 388 30 240
EBITDA* exklusive försäljning av anläggningstillgångar 6 512 7 060 7 947
Resultat före skatt 2 779 1 777 2 148

* Rörelseresultat före avskrivningar

Miljö  nyckeltal*

Energikonsumtion 2011 2012 2013
Antal fartyg i rapporteringen 89 98 109
Totalt seglat avstånd (1 000 nm)** 4 233 4 719 5 545
Total bränsleförbrukning på fartygen (1 000 ton) 778 801 931
Total energiförbrukning på fartygen (TJ) 30 926 31 752 37 037
       
Utsläpp av växthusgaser  2011 2012 2013
CO2-utsläpp (1 000 ton) 2 435 2 507 2 914
       
Övriga utsläpp  2011 2012 2013
NOX-utsläpp (1 000 ton) 52 54 59
SOX-utsläpp (1 000 ton) 18 20 25

* Avser endast fartyg, inklusive Concordia Maritimes fartyg.
** För Stena Drillings enheter registreras ingen seglad distans.

Sociala  nyckeltal

Anställda 2011 2012 2013
Antal anställda 10 242 10 565 11 348
Kvinnor (%) 29 29 29
Andel kvinnor i styrelsen (%) 22 20 20
Andel kvinnor i ledande befattning (%) 10 10 12

Nästa i Hållbarhetsrapport    

Medarbetare

Säkerhet och utveckling i fokus för medarbetarna