Hållbarhet för Stena

Ansvarstagande i all verksamhet

För Stena innebär hållbarhet och socialt ansvarstagande att bidra till ekonomisk utveckling, minska koncernens påverkan på miljön och i all verksamhet agera etiskt.

Stenakoncernen bidrar på olika sätt till samhället. Verksamheten inom rederi och färjelinjer bidrar till ökad handel och globalisering, vilket i sin tur ökar det globala välståndet. Fartygen fraktar privatresenärer och lastbilar med olika typer av gods, men också olja och gas för att tillgodose delar av det globala energibehovet. Stena är också en stor producent av förnybar el i Sverige och ger många människor ett tryggt boende i koncernens fastigheter.

Väsentliga frågor för Stena

En allt mer globaliserad värld kräver fler och effektivare transporter. Även om sjöfarten redan är ett av de mest miljövänliga transportslagen i förhållande till lastvolym, har transporter till sjöss oundvikligen en inverkan på miljö och klimat. Stena är därför aktivt engagerade i att minimera de negativa effekterna av gods­transporter till sjöss.

Vi bedriver vår verksamhet så att möjligheterna för nästa generation att fortsätta driva och utveckla verksamheten säkerställs. För att det ska vara möjligt behöver positiva ekonomiska resultat säkerställas. Det kräver både interna förutsättningar, exempelvis i form av kompetenta medarbetare, men också externa förutsättningar såsom ett positivt samhällsklimat och lagstiftning som stödjer verksamheten.

Inom Stena har teknik och innovationer alltid stått högt på agendan och årligen investeras stora belopp för att minska miljöpåverkan. Ett exempel på detta är de cirka 200 projekt som genomförts inom ramen för Stena Lines energibesparingsprogram. Målet är att minska energianvändningen med 2,5 procent per år. Ett annat exempel är framtagandet av mer bränsle-effektiva fartyg som bidrar till såväl kostnadsbesparingar för Stena och kunderna, som miljövinster i form av minskade utsläpp som kommer hela samhället till gagn.

Vi fortsätter att arbeta för att minska vår miljöpåverkan och bibehålla höga målsättningar för vårt säkerhetsarbete ombord. Dagligen bedrivs ett systematiskt säkerhets­arbete ombord på Stenas fartyg och borriggar för att inte utsätta våra medarbetare för riskfyllda situationer.

Stenas kärnvärden till grund för all verksamhet

Omtanke, innovation och utförande är kärnvärden som genomsyrar hela Stenakoncernen. Omtanke eller ”Stena Care” är att skapa värde och framgång i allt bolagen gör, och i relationen med alla intressenter. Att agera etiskt i alla lägen är grunden för verksamheten. Att visa omtanke i alla relationer och bidra till intressenternas framgång är en viktig del för att säkerställa Stenas ekonomiska ansvar och bidra till att koncernens ekonomiska utveckling säkerställs.

Genom att bygga långsiktiga förhållanden med våra kunder, leverantörer och underleverantörer har vi åtagit oss att leverera med hög kvalitet och bästa service. Vi kommer att hålla högsta standard på säkerhet genom hela värdekedjan och sträva efter att förtroende utgör basen för alla våra relationer i samhället.

Organisation av hållbarhetsarbetet

Koncernövergripande policys gällande miljö och säkerhet finns sedan flera år. Varje enskilt bolag ansvarar sedan för att utforma sina egna miljö- och säkerhetsmål anpassade för den egna verksamheten. På alla bolag finns det personer som har ansvar för miljö- och säkerhetsarbetet och för att följa upp resultaten på bolagsnivå. Centralt finns en funktion med ansvar för hållbarhetsfrågor.

VD-kommentar

Framgång genom omtanke
Omtanke, innovation och utförande är ledorden för vår organisation. Vårt utförande mäts i teknisk tillgänglighet, säkerhet, våra kunders lovord, återkommande affärer, kostnader och vinst. Innovation mäts i termer av antal förslag från våra medarbetare och andel förslag som genomförs. Innebörden av omtanke är något som vi i dag kämpar med. Kort sagt försöker vi omvandla det uppmärksammade till handling.

Det handlar om att vara bäst när det gäller vår ekonomiska framgång, våra kunders framgång, våra anställdas framgång, våra partners framgång och vår samhälleliga framgång.

Så – Take Care!

Göteborg i april 2014
Dan Sten Olsson, VD Stena AB

Dan Sten Olsson

VD Stena AB

Omtanke i praktiken

1

Vad innebär Stenas ledord omtanke för dig i ditt dagliga arbete?

2

Varför tycker du det är viktigt att Stena jobbar med hållbarhetsfrågor?

3

Vilken hållbarhetsfråga är viktigast för dig?

Aditya Karandikar

Biträdande HR-chef, Bombay Northern Marine Management

               1

”Omtanke betyder för mig att vi är öd­mjuka, rakryggade och öppna. Det ­betyder även att vi respekterar miljön, bidrar till samhället, strävar efter ständiga förbättringar, utövar kostnadskontroll, förstår företagets värderingar och skyddar dess tillgångar.”

Catherine Contreras

Biträdande finansiell controller, Houston
Stena Bulk

               2

”De synergivinster som uppstår genom att vi arbetar proaktivt med miljö- och säkerhetsfrågor stärker både vårt anseende och företagets ekonomiska resultat.”

Dag Wetterholm

Andre styrman 
Stena Scandinavica
Stena Line

               3

”För mig som brygg­befäl och ansvarig för att köra färjan, är det viktigaste att vi minskar våra utsläpp.”

Soffia Sigurdardottir

Driftstekniker
Göteborg
Stena Fastigheter

               1

”Att vi tillsammans hjälps åt att göra ett så bra arbete som möjligt för att våra hyresgäster ska vara nöjda med sitt boende.”

John Winder

Säkerhetsbefäl
Stena Carron
Stena Drilling

               1

”För mig står ledordet ’omtanke’ för just det som gör att jag verkligen vill arbeta för Stena Drilling. Respekt, omtanke, försiktighet, effektivitet och integritet är inte bara ord – det är förhållningssätt och själva ­grunden för hur vi uppträder.”

Carolyn Hunter

Förste Hotellansvarig Stena Jutlandica
Stena Line

               2

”Att Stena lyft miljö- och hållbarhets­frågorna är viktigt som drivare för både en hållbar miljö och framtida möjlighet till en hållbar och lönsam tillväxt. Det är också ­viktigt för att vara attraktiv för kunder och som arbetsgivare.”

Nästa i Hållbarhetsrapport    

Hållbarhetsnyckeltal