FASTIGHETER

Hållbara boendemiljöer och arbetsplatser

Stena Fastigheter arbetar med långsiktigt och hållbart fastighetsägande, där det egna konceptet Relationsförvaltning® är en viktig del. På miljösidan ligger fokus på energi, där den största miljöpåverkan finns. För att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 har en rad åtgärder inletts.

Stena Fastigheters hållbarhetsarbete är fast förankrat i affärsidén om ett långsiktigt ägande och utveckling av attraktiva bostäder och lokaler i bra lägen. Genom det egna konceptet Relationsförvaltning® utvecklas hållbara boendemiljöer och arbetsplatser. Syftet är att skapa ­delaktighet och ökat ansvar hos hyresgästerna genom att de själva får vara med och påverka sin boendemiljö.  Ökad trivsel ger i förlängningen färre omflyttningar, minskad skadegörelse och ökad kvalitet i boendet.

Konkret innebär Relationsförvaltning® att Stena ­Fastigheter arbetar med en rad projekt och aktiviteter som skapar trygghet, trivsel och stabilitet i områdena och där fokus ligger på barn och unga. Idéerna kommer ofta från hyresgästerna själva och bygger på samarbete med lokala aktörer. Varje fastighet ska vara kopplad till minst ett projekt inom Relationsförvaltning®. För närvarande bedrivs cirka 80 projekt och aktiviteter inom ramen för detta arbete. Exempel är sommarjobb, läxhjälp, konst- och kulturaktiviteter, miljövärdar, planteringsdagar och tvättstugebibliotek. På varje ort finns en relationsförvaltare och nyligen anställdes en övergripande relationsförvaltningsstrateg för att lyfta Relationsförvaltning® ytterligare ett steg.

Stena Fastigheters största miljöpåverkan handlar om energianvändning i form av el, värme och varmvatten till bostäder och lokaler. Målet är att minska energianvändningen med 20 procent mellan 2010 och 2020. Hittills har energianvändningen i form av värme minskats med 7,4 procent, el med 9,8 procent och vatten med 4,5 procent. De åtgärder som vidtagits är anpassade utifrån förutsättningarna i varje fastighet. Exempel på det är byte till mer energieffektiva värmesystem, fönsterbyten, investeringar i nya undercentraler och ventilationssystem, injustering och intrimning av befintliga värme- och ventilationssystem samt införande av individuell mätning av varmvatten på flera håll. Stena Fastigheter köper enbart in grön el, är miljödiplomerade och alla anställda har genomgått miljöutbildning.

300 sommarjobb till ungdomar

Sedan tidigare har Stena Fastigheter erbjudit sommarjobb till ungdomar i mindre skala. Inom ramen för Relationsförvaltning® sker nu en omfattande satsning för att fler ungdomar ska kunna få nyttig arbetslivserfarenhet och en ökad omsorg om sin boendemiljö. Målet är 300 sommarjobb per år till ungdomar som bor hos Stena Fastigheter.

Smarta lösningar med solenergi

Stena Fastigheter har infört solenergi på flera platser, och liknande åtgärder planeras i fler områden. På Fyrklöversgatan i Göteborg monteras en solcellsanläggning på 17 kW, som ska leverera el till en av tvättstugorna i området. Den beräknade årliga elproduktion är 15 000–17 000 kWh, vilket täcker eller överträffar det energibehov som finns. I Ängby Park i Stockholm används solfångare för att värma upp varmvatten i en nyproducerad fastighet. Där finns också en elbil som laddas med solceller och som hyrs ut till hyresgästerna på helger och kvällar, när den inte används av fastighetsvärden.

Hållbar nyproduktion

Stena Fastigheter satsar för närvarande på en omfattande nyproduktion. Målet är 500 nya lägenheter per år, där alla ska vara certifierade på silvernivå enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Nybyggnationer av kommersiella fastigheter ska vara motsvarande GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen måste ligga minst 25 procent under nybyggnadskraven enligt svenska byggregler. Under 2013 och 2014 färdigställdes två kommersiella fastigheter i Malmö och Göteborg som båda uppfyllde dessa krav och fler är på gång. Ytterligare en fastighet är certifierad enligt LEEDs högsta nivå ­Platinum. I Houston i USA bygger Stena Fastigheter två större kontorsfastigheter som blir certifierade enligt LEED silver.

Nästa i Hållbarhetsrapport    

Stena ADACTUM

Långsiktigt hållbara investeringar