FÄRJELINJER

Ökad säkerhet såväl ombord som på land

Det finns omfattande regelverk som styr säkerhets- och miljöarbetet för internationell färjeverksamhet. Stena Lines verksamhet bedrivs i enlighet med lagkraven och bolaget arbetar kontinuerligt för att stärka säkerheten för personal och passagerare. Under året som gått har Stena Line deltagit i ett projekt för att utöka säkerheten för passagerare även efter att de kört av färjan.

Årligen genomförs över hundra kontroller av Stena Lines 40 fartyg av representanter från olika sjösäkerhetsmyndigheter och klassningssällskap. De flesta av dessa kontroller genomförs utan några större anmärkningar. I september 2013 blev dock Stena Alegra, som chartrats in för att gå i trafik mellan Karlskrona och Gdynia, förlagt med förbud att lämna hamnen på grund av vissa brister. Stena åtgärdade bristerna omgående och fartyget var i trafik igen påföljande dag.

I slutet av augusti 2013 invigdes en automatiserad nykterhetskontroll vid Stena Lines terminal i Majnabbe, Göteborg. Sedan dess har både lastbilschaufförer och privatbilister som kört av Stena Lines färjor fått köra igenom en station utrustad med mätutrustning för att kontrollera förarens utandningsluft.

Skulle utandningsprovet ge ett negativt utslag går bommen inte upp för fordonet och berörd myndighetsperson kallas till platsen. Under försöksperioden har 8 745 fordonsförare kontrollerats. Av dem har tio förare rapporterats för misstänkt rattfylleri eller grovt rattfylleri. Försöksperioden avslutades vid årsskiftet.

Projektet ägs av MHF (Motorförarnas helnykterhetsförbund) och utförs i samarbete med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, Servotek och Stena Line.

Landström utökas med fjärrvärme

I flera hamnar som Stena Line trafikerar finns det möjlighet att koppla fartygen till landström när de ligger till kaj. Detta gör att hjälpmotorerna ombord kan stängas av, vilket sparar olja och därmed minskar utsläppen av koldioxid (CO2).

Under 2013 har Stena Line också påbörjat ett samarbete med Göteborgs Stad och Göteborgs Energi för att se över möjligheterna att ansluta Stena Danica till fjärrvärmenätet. Detta är första gången som fjärrvärme ansluts till ett fartyg som är i drift. Fjärrvärmen kommer till att börja med ersätta de dieseldrivna värmepannor som används idag. På sikt är planen att använda fjärrvärme även för varm­vatten och för att hålla motorerna varma.

Under 2013 har den totala effekten av landströmsanvändningen i Stena Line resulterat i en besparing av cirka 4 600 ton olja. Hade olja använts istället hade det genererat utsläpp av svaveldioxid (SOX) på 9 ton och CO2-utsläpp på över 14 700 ton, vilket motsvarar CO2-utsläppen under ett år från cirka 5 400 person­bilar.

Användning av fjärrvärme beräknas innebära minskade CO2-utsläpp med 75 procent, från cirka 800 ton till 195 ton CO2 per år. Dessutom förväntas bullernivån från fartyget sjunka, vilket är viktigt med tanke på Stena Lines centrala läge i Göteborgs hamn.

Uppföljning av bränsleförbrukning

Under 2013 har arbetet i Stena Lines energibesparingsprogram, Energy Saving Programme (ESP), fortgått. Programmet infördes 2006 med målsättningen att minska energianvändningen med 2,5 procent per år. Ett flertal olika projekt pågår inom programmet. Under 2013 har exempelvis installation av nya moderna flödesmätare påbörjats på flera fartyg med syfte att mer detaljerat kunna följa bränsleförbrukningen ombord. Flödesmätarna kopplas samman med ett större system, Fuel Management System, som även mäter parametrar som vattendjup och vattenströmmar. Med information om vattendjupen kan fartygsbefälen optimera farten, då hög hastighet vid grunda passager ökar bränsleförbrukningen.

 Nästa i Hållbarhetsrapport    

OFFSHORE DRILLING

Omtanke med fokus på säkerhet