En röst från branschen

BÅDE MILJÖN OCH SJÖFARTEN TJÄNAR PÅ GEMENSAMMA SYSTEM

Miljön är en av de viktigaste frågorna för sjöfartsindustrin och en huvudprioritering för Europeiska redarföreningen, European Community Shipowners’ Associations (ECSA). Enligt Patrick Verhoeven, generalsekreterare på ECSA, görs många bra satsningar på miljöområdet, och branschen måste nu bli bättre på att kommunicera detta.

Sjöfarten är ryggraden i den internationella handeln. Europeiska fartygsägare kontrollerar 40 procent av den globala handelsflottan och tillhandahåller sjöfartstjänster över hela världen. Sjöfarten är alltså oerhört viktig för den europeiska handeln, men samtidigt är den ganska osynlig. Därför måste vi bli bättre på att marknadsföra oss själva. För att klara konkurrensen från sjöfartscentra utanför Europa är det dessutom viktigt att vi kan skapa ett sunt affärsklimat och få den inre marknaden i Europa att fungera, både på tullområdet och i fråga om gemensamma regelverk.

Fokus på konkurrenskraftigt företagsklimat

ECSA försöker se till att bestämmelser och regelverk ger europeisk sjöfartsindustri goda förutsättningar. Konkurrensen utifrån kommer att fortsätta öka framöver. Därför måste EU förenkla för industrin och bidra till att skapa ett fungerande företagsklimat.

Miljön är en viktig fråga och ett prioriterat område för oss. Sjöfartsindustrin arbetar med flera olika initiativ på miljöområdet men är inte alltid bra på att informera om dessa.

Minska utsläppen

Den största utmaningen här gäller utsläpp till luften. När svaveldirektivet träder i kraft i januari 2015 kommer det att påverka stora delar av branschen. Vi är rädda för att det kan få allvarliga konsekvenser för vissa rutter, så att en del gods i stället börjar fraktas med andra transportmedel. Därför är det viktigt att sektorn ges allt det stöd den kan få för att anpassa sig till kraven i direktivet. Det här är väldigt angeläget, och det måste beslutsfattarna förstå.

Nästa stora fråga blir hur man ska hantera utsläppen av koldioxid, eftersom det snart kommer nya bestämmelser på området.

Sjöfartsindustrin har påbörjat arbetet med att anpassa sig till de nya regelverken, bland annat genom försök att hitta sätt att minimera utsläppen. Här är Stena framsynt och agerar proaktivt, till exempel genom att undersöka möjligheterna att använda metanol som alternativt bränsle.

Samarbete för ett gemensamt regelverk

Vi kan inte ignorera utmaningarna på miljöområdet, och det är viktigt att lyfta dessa frågor och förändra mentaliteten i branschen. Men alla parter måste samarbeta så att vi kan hitta fungerande sätt att hantera frågor som rör regelverken. Vi kan lära oss mycket av hur det gick till när svaveldirektivet utarbetades, då reglerna slogs fast utan att man först gjort en grundlig konsekvensanalys. Innan nya regler införs måste man ha helt klart för sig vilka effekter de får. Dessutom måste det finnas ett enda internationellt system, och inte flera olika regionala system.

Nästa i Hållbarhetsrapport    

FÄRJELINJER

Ökad säkerhet såväl ombord som på land