Koncernens resultaträkning

  1 januari–31 december
  2012
MSEK
2013
MSEK
Nettoomsättning    
Färjelinjer 10 395 11 164
Drilling 7 011 7 146
Rederiverksamhet 2 426 2 568
Fastighetsrörelse 2 454 2 564
Adactum 4 977 6 453
Övrigt 21 45
Total omsättning 27 284 29 940
     
Realisationsresultat av försäljning anläggningstillgångar 90 76
Totalt övriga intäkter 90 76
Värdeförändring förvaltningsfastigheter  14 224
Totala intäkter 27 388 30 240
     
Direkta rörelsekostnader     
Färjelinjer –8 110 –8 520
Drilling –3 122 –3 036
Rederiverksamhet –1 296 –1 503
Fastighetsrörelse –843 –847
Adactum –3 593 –4 338
Koncerngemensamma kostnader –1 –8
Totala direkta rörelsekostnader –16 965 –18 252
Bruttoresultat 10 423 11 988
     
Försäljnings- och administrationskostnader –3 273 –3 965
Avskrivningar –3 749 –4 136
Rörelseresultat  3 401 3 887
Finansnetto –1 624 –1 739
Resultat före skatt 1 777 2 148
     
Skatter  –42 –238
Årets resultat 1 735 1 910
     
Årets resultat hänförligt till    
Moderbolagets aktieägare 1 732 1 914
Innehav utan bestämmande inflytande 3 –4
Årets resultat 1 735 1 910
     
     
Resultaträkning för Stena AB koncernen enligt intern rapportering1)    
Total omsättning 27 284 29 940
Vinst vid försäljning av tillgångar 157 119
Totala intäkter 27 441 30 059
     
EBITDA 6 984 7 653
Avskrivningar –3 958 –4 309
Rörelseresultat 3 026 3 344
Finansnetto –1 625 –1 739
Resultat före skatt 1 401 1 605

1) Exklusive justering av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40

Ladda ner Årsredovisning 2013 (pdf)

Omsättning och resultat före skatt

EBITDA

exklusive försäljning av anläggnings­tillgångar, MSEK