Koncernens kassaflödesanalys

   1 januari–31 december
  2012
MSEK
2013
MSEK
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 1 735 1 910
     
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 301 4 030
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 036 5 940
     
Förändring i rörelsekapital –2 –923
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 034 5 017
     
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella tillgångar –388 –147
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 198 534
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –10 529 –7 022
Investeringar genom förvärv av bolag –187 –13
Investeringar i intressebolag –73  
Försäljning av aktier och andelar samt långfristiga placeringar 4 456 7 505
Investering i aktier och andelar samt långfristiga placeringar –6 008 –5 084
Ökning av övriga långfristiga tillgångar –67 –392
Minskning av övriga långfristiga tillgångar 30 12
Övriga investeringar 15 24
Kassaflöde från investeringsverksamheten –11 553 –4 583
     
Finansieringsverksamheten    
Upptagande av kort- och långfristiga lån 7 622 3 676
Amortering av kort- och långfristiga lån –3 103 –4 946
Förändring av checkräkningar och liknande krediter 3 943 1 228
Amortering av leaseskulder –1 331 –238
Förändring av spärrmedel –275 484
Utdelningar –260 –189
Övriga finansieringar –107 –34
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 489 –19
     
Omräkningsdifferens på likvida medel 24 57
Förändring av likvida medel –6 472
     
Likvida medel vid årets början 1 587 1 581
Likvida medel vid årets slut 1 581 2 053