Koncernens balansräkning

  31 december
  2012
MSEK
2013
MSEK
Tillgångar    
     
Totala immateriella anläggningstillgångar 3 909 4 155
     
Materiella anläggningstillgångar:    
Fartyg 40 708 40 956
Pågående projekt 2 647 2 450
Inventarier 2 260 3 930
Byggnader och mark 892 962
Hamnar 1 817 3 261
Totalt materiella anläggningstillgångar 48 324 51 559
     
Förvaltningsfastigheter 26 658 27 831
     
Finansiella anläggningstillgångar:    
Andelar i intressebolag 1 073 934
Investeringar i värdepappersfonder 5 170 4 311
Övriga långfristiga värdepapper  5 118 4 243
Övriga långfristiga tillgångar  3 526 3 904
Totalt finansiella anläggningstillgångar 14 887 13 392
     
Totalt anläggningstillgångar 93 778 96 937
     
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga placeringar 2 095 1 694
Likvida medel 1 581 2 053
Övriga omsättningstillgångar 7 446 7 528
Totalt omsättningstillgångar 11 122 11 275
     
Summa tillgångar 104 900 108 212
     
     
     
Balansräkning för koncernen enligt intern rapportering1)    
     
Tillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 3 721 3 923
Förvaltningsfastigheter 18 545 19 415
Övriga materiella anläggningstillgångar 48 465 51 400
Totala materiella anläggningstillgångar 67 010 70 815
     
Totala finansiella anläggningstillgångar 15 832 13 140
Totala anläggningstillgångar 86 563 87 878
Totala omsättningstillgångar 11 275 11 444
     
Totala tillgångar 97 838 99 322

1) Exklusive justering av Förvaltningsfastigheter enligt IAS 40

  31 december
  2012
MSEK
2013
MSEK
Eget kapital och skulder    
     
Totalt eget kapital 30 468 35 274
     
Långfristiga skulder    
Uppskjutna skatteskulder 4 011 3 940
Pensioner och liknande förpliktelser 1 226 649
Övriga avsättningar 768 707
Skulder till kreditinstitut  46 113 45 287
Skulder i värdepappersfonder 3 974 3 944
Obligationslån  5 154 5 324
Balanserade leasingåtaganden 764 642
Övriga långfristiga skulder  934 722
Totalt långfristiga skulder 62 944 61 215
     
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut  2 724 4 616
Obligationslån 838  
Balanserade leasingåtaganden 203 231
Övriga skulder 7 723 6 876
Totalt kortfristiga skulder 11 488 11 723
     
Summa eget kapital och skulder 104 900 108 212
     
     
     
     
Balansräkning för koncernen enligt intern rapportering1)    
Eget kapital och skulder    
     
Totalt eget kapital 25 829 29 174
Uppskjutna skatteskulder 2 253 2 113
Andra långfristiga skulder 58 268 56 422
Totala långfristiga skulder 60 521 58 535
Totala kortfristiga skulder 11 488 11 613
Totalt eget kapital och skulder 97 838 99 322

1) Exklusive justering av Förvaltningsfastigheter enligt IAS 40

Ladda ner Årsredovisning 2013 (pdf)

Eget kapital och uppskjutna skatteskulder

Totala tillgångar