Koncernen i sammandrag

MSEK 2009 2010 2011 2012 2013
Totala intäkter 27 812 27 150 27 968 27 388 30 240
EBITDA exklusive försäljning av anläggningstillgångar 7 238 7 073 6 512 7 060 7 947
Rörelseresultat 4 002 3 558 4 578 3 401 3 887
Resultat från andelar i intresseföretag 24 131 60 18 –51
Resultat före skatt 2 344 2 680 2 779 1 777 2 148
           
Fartyg 27 257 28 753 34 185 40 708 40 956
Förvaltningsfastigheter 24 040 24 148 25 753 26 658 27 831
Övriga anläggningstillgångar 28 591 29 842 27 494 26 412 28 150
Kassa och bank/kortfristiga placeringar 4 877 5 792 4 255 3 676 3 747
Andra omsättningstillgångar 7 440 6 403 6 909 7 446 7 528
           
Eget kapital inkl. uppskjutna skatteskulder 32 829 33 505 34 645 34 479 39 214
Övriga avsättningar 3 042 2 580 2 332 1 994 1 356
Långfristiga skulder 48 952 52 176 52 382 56 939 55 919
Kortfristiga skulder 7 382 6 677 9 237 11 488 11 723
           
Totala tillgångar 92 205 94 938 98 596 104 900 108 212
           
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 084 5 065 4 895 5 034 4 989
Kassaflöde från/använt i investeringsverksamheten –6 456 –9 681 –5 579 –11 553 –4 578
Kassaflöde från/använt finansieringsverksamheten –907 5 151 559 6 489 –19
Förändring av likvida medel  –248 482 –78 –6 472
           
Antal anställda, genomsnitt 10 236 9 847 10 242 10 565 11 348
Antal fartyg1) 91 91 106 117 137

1) Inklusive ägda och inchartrade fartyg