Det finansiella året i korthet

 

Året i sammandrag

 • Ytterligare ett år av ett mycket gott utförande av alla affärsområden.
 • Fortsatt operationell tillväxt.
  – Totala intäkter uppgick till SEK 30,2 miljarder jämfört med SEK 27,4 miljarder 2012.
  – Konsoliderat EBITDA, exklusive värdering av våra förvaltningsfastigheter och försäljning av anläggningstillgångar, var det högsta någonsin och ökade med 10% till SEK 7,7 miljarder jämfört med 2012.
  – EBITDA har ökat främst genom att alla affärsområden har förbättrats jämfört med 2012, framför allt i färjeverksamheten, LNG, fastighetsverksamheten och Adactum.
  – Resultatet före skatt uppgick till SEK 2,1 miljarder jämfört med SEK 1,8 miljarder 2012 inklusive försäljning av anläggningstillgångar MSEK 76 respektive MSEK 90.
 • Sund balansräkning med en soliditet om 33% per 31 december 2013.
 • Färjelinjer förbättrade sitt EBITDA, exklusive omstruktureringskostnader om MSEK 121, med MSEK 372 under 2013 jämfört med 2012. Detta uppnåddes genom strategiska förvärv, tonnageförändringar samt fortsatta förbättringar i den befintliga operationen. Fokus under året och framåt är att öka intäkterna på våra linjer samtidigt som vi fortsätter att se över verksamheten för kostnadsförbättrande åtgärder.
 • Stena Drilling har haft ännu ett starkt år med en genomsnittlig kommersiell utnyttjandegrad om drygt 97%. Trots två SPS under året har resultatet kunnat hålla sig på mot­svarande nivå som föregående år. Stena Drilling har en stark kontraktstäckning med fyra av sju enheter kontrakterade ända till 2018 och därefter.
 • Stena Bulks verksamhet inom Stena Weco har fortsatt att förbättras under 2013. Tankmarknaden var dock fortsatt svag med pressade dagsrater.
 • Stena LNG genererade goda resultat under 2013 till följd av nya starka kontrakt och hög utnyttjandegrad.
 • Stena RoRo uppvisade en fortsatt hög utnyttjandegrad och har under året även arbetat med att chartra ut eller sälja ­fartyg som inte längre opererar i Stena Lines verksamhet.
 • Stena Fastigheters verksamhet var fortsatt lönsam med mycket hög uthyrningsgrad, i snitt cirka 97%.
 • Stena Adactum hade ännu ett framgångsrikt år i alla affärsområden och förbättrade sitt totala resultat mot föregående år samtidigt som affärsutveckling och expansion genom­fördes. Under 2012 har bland annat Stena Renewable färdig­ställt ytterligare vindkraftverk och i slutet av 2013 ägde Stena Renewable 86 vindkraftverk. 
 • Tillgänglig likviditet är stark, tack vare att kreditfaciliteterna är långsiktigt säkrade.

Större affärshändelser

Stena Line

Den 1 januari 2013 blev Carl-Johan Hagman verkställande direktör i Stena Line Holding BV. Carl-Johan Hagman är även ansvarig för Shipping i koncernen och verkställande direktör i Stena Rederi AB.

I maj 2013 såldes Stena Voyager, till Stena Recycling i ­Landskrona, Sverige. Fartyget hade redan skrivits ner och såldes utan någon effekt på resultatet.

Under året har Stena Line fortsatt sitt arbete med att öka lönsamheten genom ökade intäkter och sänkta kostnader.

Stena Drilling

I mars 2013 förlängdes Stena Carrons kontrakt till ett nytt ­treårsavtal med Statoil/Sonangol från och med att nuvarande charter gick ut i slutet av 2013.

I maj 2013 signerades ett treårskontrakt med Tullow Oil Plc för Stena DrillMAX som började efter enhetens femårs-SPS i maj 2013.

Två nya semi-submersible, CS 60, designade oljeborrningsriggar för krävande förhållanden till sjöss beställdes från Samsung i Sydkorea den 26 juni 2013 för leverans i mars och september 2016, med rätt att cancellera en enhet. De beräknas kosta cirka MUSD 800 per enhet.

Stena Forth erhöll en förlängning av det nuvarande kontraktet med Hess upp till ytterligare fem år från 29 oktober 2014 med diverse optioner och rättigheter till uppsägning.

Stena Bulk

I januari 2013 levererades det nybyggda Suezmaxfartyget Stena Sunrise från Samsungsvarvet i Sydkorea.

I mars 2013 deklarerade Stena Bulk två optioner, tillsammans med sin JV partner Golden Agri Resources, om nybyggnation av ytterligare två IMOIIMAX-fartyg. Totalt har Stena Bulk beställt 8 IMOIIMAX-fartyg tillsammans med partners.

Stena LNG

Stena Blue Sky erhöll ett nytt tvåårskontrakt i direkt anslutning till det kontrakt som löpte ut i juni 2013.

Stena RoRo

I januari 2013 såldes Stena Baltica, genom ett hyrköpsavtal med en italiensk färjeoperatör, SNAV Spa i Neapel, med en vinst om MSEK 23.

I maj 2013 förvärvades Stena Alegra för MSEK 89. Fartyget sysselsattes i Stena Lines linjenätverk till oktober 2013 för att i november 2013 chartras ut på ett bareboatkontrakt.

I december 2013 förvärvades ytterligare tre RoPax-fartyg, Stena Egeria, Stena Partenope och Stena Trinacria, för en total investering om MEUR 69,5.

Övrig Shipping

I januari 2013 förvärvade Northern Marine Management Ltd de återstående aktierna (50%) i joint venture-bolagen Austen Maritime Services Pte Ltd och Francois Marine Service Pte Ltd. Dessa bolag konsoliderades därmed som dotterbolag.

I mars 2013 öppnades en färjelinje mellan Sokcho i Sydkorea och Zarubino och Vladivostok i Ryssland. Detta är ett steg i att expandera på den asiatiska marknaden.

Stena Adactum

Ballingslöv International AB har i januari 2013 förvärvat samtliga aktier i den engelska kökstillverkaren Southdown ­Kitchen Ltd, som agerar under varumärket Manhattan Furniture. Genom förvärvet stärker Ballingslöv sin position på den engelska marknaden.

Under första kvartalet 2013, delades Mediatec i två koncerner, Mediatec Broadcast och Mediatec Solutions. Under 2013 ökade Adactum sitt innehav i de två bolagen och ägde per 31 december 62,5% i Mediatec Broadcast och 63,5% i Mediatec Solutions.

Under 2013 satte Stena Renewable 53 vindkraftverk i drift vilket ökade den installerade effekten till 223 MW med en produktionskapacitet på 0,7 TWh. Totalt antal vindkraftverk uppgick vid årets slut till 86.

Stena Fastigheter

I augusti 2013, förvärvades en kommersiell fastighet i London, Storbritannien med en total yta om cirka 3 000 m2. Investeringen uppgick till MGBP 15,6.

Under sommaren 2013 skrev Stena Realty hyreskontrakt med företaget Jacobs Engineering, ett av världens största teknik­konsultbolag, om drygt 8 000 m2 i ett nybyggt hus i Houston. I slutet av 2013 tecknade även kemi- och energi­koncernen Sasol hyresavtal om 17 500 m2. Det nya avtalet har lett till att Stena Fastigheter bygger ytterligare en fastighet i Houston, USA. Investeringarna i Houston uppgår till cirka MUSD 100 och båda avtalen löper på lång tid. Kontorsfastigheten beräknas vara färdigställd i tredje kvartalet 2014.

2013 färdigställdes sista etappen av Ängby Park i västra Stockholm, varav 320 hyresrätter och 54 bostadsrätter, som har producerats i etapper sedan 2011.

Uthyrningsgraden var mycket hög under 2013, i snitt 97%. I Sverige var uthyrningsgraden för bostäder cirka 98% och för kommersiella lokaler cirka 83%. Utomlands var uthyrningsgraden i snitt cirka 78% på grund av en svag holländsk marknad.

Under 2013 såldes fastigheter med en total vinst om MSEK 51.

Stena Finans

Den 5 mars 2013 återkallades det obligationslån som återstår med MUSD 128,8 med förfall 2016. Betalningen gjordes den 5 april 2013.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

I januari 2014 förvärvades RoPax-fartyget Dieppe Seaways, systerfartyg till Stena Superfast VII och Stena Superfast VIII, som är på en charter till DFDS Seaways vid förvärvet fram till november 2014.

I januari 2014 emitterades en tioårig obligation på MUSD 600. ­Syftet med transaktionen var att förlänga vår amor­ter­ings­profil och amortera ner utestående belopp under existerande ­kreditfacilitet.

I februari 2014 emitterades ytterligare en tioårig obligation om MUSD 350 och MUSD 650 i ett så kallat Term loan B, vilket är ett sjuårigt lån med låg amorteringstakt. Säkerheterna i både obligation och lån består av enheterna Stena DrillMAX och Stena Carron. Syftet med denna transaktion var att förlänga existerande amorteringsprofil och frigöra mer likviditet. Som ett resultat av transaktionen kommer utrymmet i existerande RCF MUSD 1 000 att sänkas till MUSD 600.

I februari 2014 förvärvade Stena Line verksamheten på linjen Rosslare (Irland)–Cherbourg (Frankrike). Linjen kommer att bidra till utvecklingen av Stena Lines linjenät samt förstärka Stena Lines strategiska position på södra Irland. Verksamheten går över i Stena Lines regi från 1 april 2014.