Under de kommande åren byggs tio mycket lastflexibla så kallade IMOIIMAX-fartyg. Fartygen förväntas vara bland de mest energieffektiva och miljövänliga i världen. Fartygen blir 183 meter långa och får en lastkapacitet på 54 000 m3. Stena Impression, det första fartyget i serien beräknas bli levererat under hösten 2014.

Stena Teknik

INNOVATIONER FÖR EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET

Stena Teknik är en teknisk kunskapsresurs för de marina delarna inom Stena. Medarbetarnas breda och djupa kompetens gör att bolaget kan utveckla lösningar som bidrar till att öka affärsområdenas konkurrenskraft.

Under 2013 levererades två Suezmaxfartyg från varvet ­Samsung Heavy Industries i Sydkorea. Fartygen, som levererades på budget och i tid, opereras av Stena Bulk och ingår i Stena Sonangol Suezmaxpool. De utgör de sista två i en serie om totalt sju systerfartyg.

Fartygen är mycket bränsleeffektiva och utrustade med ett optimerat framdrivningssystem. Tillsammans med ökad verkningsgrad, genom bland annat fenor, propeller och roderbulb, ger detta en minskad bunker­förbrukning med 8%.

Under andra kvartalet 2013 påbörjades tillverkningen av tio produkttankfartyg i Kina. I jämförelse med tidigare fartyg, visar prognoserna att de nya så kallade IMOIIMAX-fartygen kommer att vara 25% mer bränsleeffektiva jämfört med tidigare generationer av tankfartyg av motsvarande storlek. Dessutom erbjuder IMOIIMAX en väsentligt högre lastflexibilitet. De första fartygen är planerade för leverans under 2014. Inledningsvis leddes projektet från Göteborg men då tillverkningen påbörjas etableras även ett inspektionskontor på varvet.

Under sommaren 2013 beställdes två semi-submersible borriggar. Riggarna konstrueras för att klara de allra tuffaste farvattnen i Nordsjön. Dessa är mycket krävande områden vad gäller riggens rörelser och positioneringsförmåga. Nordsjön har det mest krävande regelverket i världen för säkerhet och arbetsmiljö ombord. Tillverkningen av riggarna inleds under 2014 och kommer att vara klara för leverans 2016.

Forskning, utveckling och innovation

IMOs svaveldirektiv för norra Europa som medför att enbart bränsle med en svavelhalt om högst 0,1% får användas gör att branschen söker alternativ för att motverka kostnads­ökningarna. Stena Teknik driver bland annat projekt som syftar till att kunna använda metanol som fartygsbränsle. Projektet på Stena Scanrail avslutades under 2013 och konverterings­projektet på Stena Germanica påbörjades. En konvertering till metanoldrift är förknippat med betydande investeringar. Stena har erhållit EU-stöd till halva projektkostnaden från TEN-T för att, förutom konverteringen av Stena Germanica, kunna bygga upp distributionssystemet för metanol.

Tillsammans med samarbetspartners har Stena Teknik starkt bidragit i arbetet med det internationella regelverket kring bränslen med låg antändningstemperatur.

Stena Teknik har även utvecklat ett ankringssystem för borr­fartyg. Systemet ökar möjligheten att operera på små vattendjup, 50–150 meter. Systemet som tillåter att fartyget roterar möjliggör relativt enkel till- och frånkoppling. Stena Teknik har patenterat systemet som har väckt stort intresse i branschen.

kommentar, Teknisk Direktör

Fokus under 2014 ligger på att övervaka våra nybyggen så att de kommer att levereras i enlighet med målsättning. Ett annat fokus­område är energieffektivitet där det årliga målet är en förbättring på 2,5%. Stena Teknik har tagit fram ett fartygsspecifikt åtgärdsprogram för fartygen i Stena Lines flotta i syfte att få ner bunker-förbrukningen. Åtgärdsplanen för 2014 innebär en besparing på cirka 10 000 ton HFO (Heavy fuel oil). Stena Teknik har rekryterat en Performance Manager som har till uppgift att följa upp fartygens bränsle­förbrukning och föreslå ytterligare åtgärder.

Harry Robertsson

Teknisk Direktör Stena Teknik

Nästa i Årsöversikt

STENA FASTIGHETER

BYGGER OCH FÖRVALTAR MED TRIVSEL I FOKUS