En besättningsman övervakar ombordlastningen på RoRo-fartyget Mont Ventoux.

Stena RoRo

FORTSATT HÖG AKTIVITET OCH FYRA NYA FARTYG

Stena RoRo tillhandahåller fartyg, innovativa lösningar och projektledning. Bland kunderna finns operatörer och rederier över hela världen. Företagets kompetens, engagemang och finansiella resurser skapar kundvärde, tillväxt och lönsamhet samt gör företaget till en attraktiv arbetsplats.

De senaste åren har präglats av hög aktivitet för Stena RoRo. Branschens ekonomiska utmaningar efter Lehman Brothers-kraschen har gett möjligheter till förvärv till fördelaktiga priser – speciellt i relation till dagens nybyggnadspriser.

Under 2013 har Stena RoRo köpt fyra fartyg. Två av dem, Stena Alegra och Stena Egeria, köptes efter att de under en längre tid legat upplagda och har efter förvärv rustats upp på varv. Den här typen av krävande affärer fungerar tack vare att det inom Stena RoRo finns relevant teknisk, kommersiell och finansiell kompetens. Stena Alegra var vid utgången av 2013 sysselsatt i Nya Zealand medan Stena Egerias upprustning på varv i Kina fortfarande pågick.

Stena RoRo har under året förvärvat ytterligare två RoPax-fartyg, Trinacria och Partenope, som hyrts tillbaka till det säljande rederiet. Stena RoRo befinner sig i en mycket aktiv fas och sedan april 2012 har företaget utöver de fyra ovan nämnda fartygen, dessutom övertagit det kommersiella och tekniska ansvaret för fem RoRo-fartyg från Stena Line.

I slutet av 2012 ingicks ett designavtal mellan Stena RoRo och Mercy Ships med syfte att designa världens största civila sjukhusfartyg. Mercy Ships är en internationell välgörenhetsstiftelse som idag driver ett äldre sjukhusfartyg med frivillig medicinsk personal från hela världen. Fartyget har sedan flera år varit verksamt i Afrikas fattigaste länder. I december 2013 lade Mercy Ships en order för det nya fartyget på Xingang-varvet i Kina. Ett kontrakt har ingåtts mellan Stena RoRo och Mercy Ships där Stena RoRo kommer att ansvara för projektledning och teknisk uppföljning av det nya fartyget.

Stena Baltica, omdöpt till SNAV Adriatico, levererades i början av året till det italienska rederiet SNAV som bland annat bedriver trafik mellan Italien och Kroatien. Avtalet med SNAV innebär att fartyget bareboat-befraktas under ett sexårigt certeparti med köpobligation.

Marknadens utveckling

De senaste årens nedgång har bromsats upp. För RoPax-segmentet går det att skönja en viss förstärkning av mark­naden. Charterhyrorna har vänt upp och vi ser en balans mellan utbud och efterfrågan.

Vad gäller RoRo-marknaden syns ännu ingen förbättring. Lastvolymernas utveckling följer konjunkturen i övrigt. Vad gäller utbudssidan beställdes ett stort antal moderna fartyg under åren 2005–2007. När fartygen levererades var konjunkturen väsentligt sämre vilket ledde till en undanträngning av mindre och äldre fartyg varvid vi sett en betydande utskrotning av äldre RoRo-tonnage de senaste två–tre åren. Ett politiskt beslut som har förhindrat spekulationsbyggnation inom RoPax-segmentet är EUs svaveldirektiv. 2015 införs mer långtgående regler för utsläpp av svavel inom de så kallade SECA-områdena (Sulphur Emission Control Areas). Idag råder osäkerhet om vilka tekniska lösningar som bör användas för nya fartyg. Exempel på lösningar är drift med Metanol eller LNG eller rening av avgaser med så kallad scrubberteknik. Stena utvärderar löpande samtliga dessa alternativ.

Utveckling av fartygsbeståndet

Arbetet med att utveckla fartygen enligt DNV Triple-E (Environmental and Energy Efficiency Rating Schedule) har under året fortsatt. Klassningsbolaget DNV har skapat en struktur för utveckling av miljö- och energieffektivitet. Stena RoRo var först i världen då systemet infördes på Stena Foreteller. Stena RoRo arbetar också aktivt med att sänka bunkerförbrukningen på våra fartyg – både genom förbättrade operationella processer och genom att minska motståndet genom vattnet. Det senare kan innefatta silikonbaserad bottenfärg, effektivare propellrar, optimering av maskineri och framdrivningssystem samt förfinad utformning av skrov.

Vd-kommentar

Vår bedömning är att RoRo-marknaden kommer att vara stabil under 2014 jämfört med 2013. För RoPax-marknaden är utsikterna ljusare och vi ser höjda hyror för kontrakt som förnyas. Stena RoRos strategi är att arbeta med solida kunder som har specifika behov och där vi kan erbjuda helhetslösningar innefattande design och genomförande av nybyggnation och ombyggnation av fartyg och system.

Vår affär är att förvärva, driva och förädla fartyg. Effektiv drift, miljöfokus och kund­anpassade fartyg skapar mervärde, vilket leder till hög sysselsättningsgrad och i nästa led avyttring av fartyg med god avkastning.

Per Westling

VD Stena RoRo

Nästa i Årsöversikt

NORTHERN MARINE MANAGEMENT

TRE DECENNIER AV FÖRSTKLASSIG FARTYGSDRIFT