Trailers lastas ombord och säkras på ett av Stena Lines fartyg. Trailer­frakten på Stena Lines olika linjer är en mycket stor och viktig del av verksamheten.

Stena Line

Ett effektivare logistiknätverk för framtiden

Vid utgången av 2013 trafikerade Stena Line 22 linjer i norra Europa med 40 fartyg. Stena Line äger även fem hamnar. Bolaget är en viktig kugge i europeisk handel och infrastruktur. Att sköta denna verksamhet på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt är en daglig utmaning för våra dedikerade medarbetare till havs och på land.

Marknad

Den europeiska ekonomin har fortsatt sin kräftgång under 2013 vilket har lett till en generellt svag utveckling av frakt och resande. Flertalet linjerederier använder sig därför i högre grad av besättningar från länder utanför Europa. År 2015 införs dessutom, som planerat, en skärpt ­miljölagstiftning för fartygsbränslen som kommer att innebära substantiella kostnadsökningar för nordeuropeisk sjöfart.

Verksamheten 2013

Stena Line vänder sig till flera olika kundgrupper inom frakt-, rese- och kryssningssegmenten. Under 2013 transporterade Stena Line 14,6 miljoner passagerare, 3 miljoner bilar och drygt 2 miljoner lastenheter. Frakt­volymerna steg med 7% (eller 15% om förvärv av nya linjer inkluderas).

Tack vare högkvalitativa fartyg och dedikerad personal ­levererades såväl gods som passagerare säkert och effektivt.

Stena Line har under året framgångsrikt integrerat nya linjer i Östersjön. Det rör sig om de fem linjer som under 2012 ­förvärvades från tyska Scandlines, varav Stena Line sedan ­tidigare var delägare i två. Härmed har Stena Line etablerat sig på den baltiska marknaden, vars fraktvolymer växt starkt under de senaste åren.

Bolaget har under året fortsatt ett oförtrutet arbete med att minska flottans bränsleförbrukning. Tillsammans med Stena Teknik bedrivs även studier och försök med alternativa miljöbränslen för framtiden.

En av kockarna ombord på Stena Danica förbereder dagens lunch. I köket arbetar åtta personer för att ge gästerna en trevlig och god paus i sin vidare resa.

Förändringsarbete

Företaget har under året förbättrat EBITDA med knappt MSEK 300 men resultatet är dock fortfarande negativt. Resultat­förbättringen beror huvudsakligen på volymökningen, lägre bränslekostnad samt en minskning av de administrativa kostnaderna. Färjeindustrin inom Europa har dock generellt sett ett lång­siktigt lönsamhetsproblem och så även Stena Line. I slutet av 2012 formulerades därför en handlingsstrategi för att förbättra lönsamheten genom nya integrerade lösningar för frakt­kunder, nya värdeskapande erbjudanden för passagerare och en minskad kostnadsbörda. Detta för att skapa rätt förutsättningar för en varaktig lönsam drift med lokala besättningar och bibehållen kvalitet.

De ökade fraktvolymerna under 2013 har varit en strategisk milstolpe för Stena Line. Fortsatt utveckling av intermodala logistiklösningar för basindustrin pågår. Det sker i samarbete med partners såväl i Sverige som utomlands och kopplar ihop fartyg, järnväg eller biltransporter för att transportera gods genom Europa på effektivast möjliga sätt.

Nya rese- och omborderbjudanden för företagets passag­erare har också bidragit till de ökade försäljningsvolymerna. Stena Line arbetar med en översyn av den dagliga verksam­heten och totalt 170 förbättringsprojekt följs systematiskt. ­Förenklade och kostnadsbesparande processer kommer även kunderna tillgodo och genom ökad kundnytta säkerställer vi en långsiktigt hög utnyttjandegrad.

Under året utvecklades automatiserade check in-rutiner vilka kommer att implementeras i samtliga trafikerade hamnar under 2014. Dessa har mottagits väl. Dessutom sjösattes ett nytt internetbaserat bokningssystem som på ett bättre sätt än tidigare integrerar företagets marknadsföring och försäljning. Enhetliga menyer ombord har utarbetats för alla fartyg och därmed har inköpsrutiner och logistik kunnat samordnas.

Stena Line implementerade en mer flexibel prisstrategi som har gjort att företaget kan erbjuda lägre priser på lågutnyttjade avgångar och på så sätt öka utnyttjandegraden – utan att tappa marginaler på existerande kunder.

Strategiförändringen har medfört att företaget under 2013 inrättade en ny slimmad linjeorganisation och att rationalis­eringar gjorts såväl inom land- som sjöorganisationen. Detta arbete fortsätter under 2014. Den nya strategin ska vara fullt genomförd under 2015 och syftar till att förstärka resultatet med drygt SEK 1 miljard per år.

Flottan

Under 2013 expanderade Stena Line flottan med tre fartyg inom RoPax-segmentet för att bättre kunna tillfredsställa sina fraktkunders behov. Dessa fartyg är av standardiserad så kallad Visentini-design, vilket ger en ökad flexibilitet att kunna ställa om kapaciteten i nätverket vid ändringar i konjunktur och efterfrågan.

Vd-kommentar

Strategin som lades fast 2013 är oförändrad och 2014 innebär fortsatt fokus på implementering och genomförande. Kostnaderna kommer fortsätta att minska på grund av förbättrade rutiner och ­processer. Fraktvolymerna behöver fortsatt öka för att få upp utnyttjandegraden på flottan. Samtidigt måste också fraktraterna återspegla de höjda bränsleutgifter som blir resultatet av nya miljöregler i de så ­kallade SECA-områdena.

Genomförandet av strategin leder till en konsolidering av flottan, högre nyttjandegrad på varje avgång och att Stena Line fullt ut kan dra nytta av de skalfördelar som möjliggörs av att vara ett av världens största färjenätverk. Årets goda tillväxt på fraktsidan visar att vi är på rätt väg.

Carl-Johan Hagman

VD Stena Line

Nästa i Årsöversikt

STENA DRILLING

FÖRLÄNGDA AVTAL OCH TVÅ BESTÄLLDA RIGGAR