Stena Finans

Hög likviditet och stärkt amorteringsprofil

Stena Finans huvudsakliga uppgift är att sköta finansieringen i Stenakoncernen, både på kort och lång sikt. Stena Finans hanterar också de operativa affärsenheternas finansiella risker på ränte-, valuta- och oljemarknaderna. Dessutom förvaltar Stena Finans koncernens likviditet och finansiella investeringar. En viktig roll är att fungera som en resurs för de operativa enheterna vid identifiering, analys och genomförande av nya affärer.

Den globala ekonomin fortsatte under 2013 att stärkas, om än försiktigt. Framför allt gällde detta USA där Federal Reserves stimulanspolitik ledde till höjda börskurser på aktiemarknaden. Många andra indikatorer som arbetslöshet, hushållens skuldsättning och stigande förmögenheter antyder också att USA är på väg in i en fas där tillväxten bärs upp av inhemska faktorer.

I stora delar av Europa har dock ekonomin fortfarande varit trög. Europa återhämtar sig från den djupa eurokrisen, även om det går långsamt. De sydeuropeiska ländernas konjunktur kännetecknades under 2013 av hög arbetslöshet och låga hushållsförväntningar.

De nordiska länderna har tack vare förhållandevis sunda statsfinanser klarat den politiska eurokrisens påfrestningar på ett bra sätt. Överlag har värdet på de nordiska börserna utvecklats starkt.

Asien visar upp stora skillnader i ekonomisk utveckling. Ett land som Kina har under 2013 inte berörts i någon större grad av den globala finansiella oron, vilket dock både Indonesien som Indien har gjort. Tillväxten i regionen är på väg uppåt.

Likviditet och finansiering

Stena Finans roll är att stödja bolag i Stena Sfären i deras arbete, bland annat genom att planera koncernens kassaflöde. Uppgiften är att optimera koncernens lån- och obligationsprofil samt planera likviditeten så att det finns tillgängliga resurser när dessa löper ut. För att klara det säkerställer Stena Finans en hög likviditet, vilket gör att företaget har en god beredskap för att klara kassaflödet också om den internationella tillgången till kapital stryps.

I januari 2014 emitterades en obligation på MUSD 600 på den amerikanska marknaden. Syftet med transaktionen var att förlänga vår amorteringsprofil och amortera ner utestående belopp under den befintliga kreditfaciliteten. I februari 2014 emitterades ytterligare en obligation om MUSD 350 samt MUSD 650 i ett så kallat Term loan B, vilket är ett lån med låg amorteringstakt. Säkerheterna i både obligation och lån består av enheterna Stena DrillMAX och Stena Carron. Syftet även med denna transaktion var att förlänga den befintliga amorteringsprofilen och frigöra mer likviditet.

Likviditeten ger också goda möjligheter till långsiktiga placeringar i aktier och obligationer.

Koncernen Stena AB är i huvudsak finansierat via banksystemet samt de europeiska och amerikanska obligationsmarknaderna. Tillsammans med kreditfaciliteter och fartygslån skapar detta en god finansiell styrka och flexibilitet. Den totala tillgängliga likviditeten per 31 december var SEK 12,2 miljarder.

Under året har Stena Drilling beställt två borriggar för MUSD 800 styck.

Portföljförvaltning

Den positiva internationella utvecklingen på marknader där Stena Finans har placerat kapital har gett en betydande värdetillväxt. 2013 kännetecknades av en mycket gynnsam utveckling av aktiemarknaden. Värdet på Stena Finans investeringar utvecklades positivt under 2013 med en genomsnittlig avkastning på 19%. I slutet av 2013 bestod Stena Finans aktieportfölj av cirka 50 företag, den absoluta majoriteten noterade nordiska, europeiska, amerikanska och asiatiska bolag. Den positiva utvecklingen gäller inte bara det som investerats på börsen, utan också det som placerats i företagsobligationer. Det totala värdet på Stena Finans aktie- och obligationsportfölj per 31 december 2013 var SEK 6,0 miljarder jämfört med SEK 6,2 miljarder den 31 december 2012.

 

Vd-kommentar

Stena har under de senaste åren genomfört betydande investeringar i fartygsflottan. Gott affärsmannaskap och en hög likviditet gör att Stena står väl rustat för att genomföra opportunistiska affärer om dessa möjligheter uppstår. Investeringstakten 2014 kommer dock sannolikt, i likhet med 2013, att vara lägre än under de senaste åren.

Tack vare framgångsrika, långsiktiga finansieringslösningar är koncernens finansiella ställning fortsatt stark. Majoriteten av kreditfaciliteter och utestående obligationer förfaller inte förrän 2017.

Peter Claesson

VD Stena Finans