Stena Suède är ett av världens mest energieffektiva Suezmaxfartyg. Här lossar hon råolja vid Finnart Terminal i Loch Long på Skottlands västkust.

Stena Bulk

Bra affärer ger snabb expansion av flottan

Stena Bulk är ett av världens ledande tankrederier och erbjuder säkra och kostnadseffektiva sjötransporter av både råolja och raffinerade oljeprodukter. Det innebär ett helhetsperspektiv – från utveckling och byggnation till bemanning och befraktning av förstklassiga tankfartyg.

Under de senaste 20 åren har transporterna av råolja ökat med 2–3% om året, och ökningen för raffinerade produkter och kemikalier har uppgått till 4–5%.

Under större delen av 2013 låg fraktraterna för transport av råolja på de lägsta nivåerna som noterats under 2000-talet. I slutet av året kom en uppgång som till viss del var säsongsbunden, även om det var på högre nivåer än förväntat, och fraktraterna fyrdubblades. Tack vare denna och ytterligare några korta uppgångar slutade årets intjäning per fartyg på nästan samma nivåer som 2012.

Anledningarna till den starka utvecklingen i december var att man i Kina beslutade att återigen börja bygga upp oljelagren inför 2014. Ett antal raffinaderier startades i Kina och oljeprisdifferensen mellan olika områden i världen gjorde längre transporter lönsamma.

I USA har utvinningen av olja ökat med ungefär 30% sedan 2009. Detta har lett till att raffinaderier producerar mer produkter, vilket i kombination med en stark utveckling av utnyttjandegraden under 2013, har genererat en ökad export vilket har gynnat marknaden för produkttankers. Detta har medfört att USA har minskat sin import av råolja med cirka 25%, vilket framför allt har påverkat importen från Västafrika som gått från ungefär två miljoner fat per dag 2010 till 0,5 miljoner fat per dag 2013. USAs raffinaderier, som till stor del var på väg att läggas ner för några år sedan, har nu fått en nytändning. Under de närmaste åren väntar en uppgradering av raffinaderierna och en utökning av deras kapacitet.

Positiv utveckling av effektiviteten i Stena Bulk

För Stena Bulk var 2013 ett år då bolagets kvalitet och kommersiella operation hade en framträdande roll i utvecklingen av resultatet. Bolagets styrka är dels att den moderna fartygsflottan är köpt eller inhyrd på konkurrenskraftiga nivåer, dels vår förmåga att hålla en hög utnyttjandegrad. Basen i affärerna finns i en balanserad struktur av lastkontrakt och starka kundrelationer, i kombination med ett effektivt sätt att operera fartygen i trampsjöfart.

Utveckling av fartygsflottan

Fartygsflottan består av cirka 100 kontrollerade fartyg, varav ett femtiotal hör hemma i Stena Weco-systemet.

Stena Wecos flotta av produkttankers har ökat med ungefär 20% sedan 2012. Systemet är konstruerat på partnersamar­beten och kontrakt i kombination med att fartygen opereras inom trampsjöfarten. Den risk som är förknippad med expansion är därför begränsad, i och med att Stena har valt att låta systemet växa i takt med efterfrågan.

Under året deklarerade Stena Bulk att bolaget tillsammans med sina samarbetspartners har beställt ytterligare fyra stycken IMOIIMAX-fartyg som kommer att opereras inom Stena Weco. Det totala antalet fartyg i serien blir därmed 10 stycken. Marknadsutvecklingen har gjort att dessa fyra, såväl som de tidigare sex fartygen, har kunnat förvärvas på fördelaktiga villkor. Bedömningen är att priserna efter det att avtalet tecknades har gått upp markant, vilket gör att Stena Bulk också inom detta segment befäster sin konkurrenskraft.

Som ett led i satsningen på transport av vegetabilisk olja i Asien förvärvade Golden Stena Weco, ett joint venture mellan Stena Weco och det Indonesienbaserade Golden Agri-Resources (GAR), ytterligare en 10 000-tons kemikalie­tanker: Golden Adventure. I slutet av året köptes också, genom samägande, dessutom fem stycken 17 000-tons kemikalie­tankfartyg.

GAR producerar och handlar med palmolja, och har valt Stena Weco som partner för transporterna på grund av Stenas sätt att operera fartyg samt finansiella stabilitet. Bolagen delar sedan 2012 kontor i Singapore. Såväl transporterade volymer som omsättning har fördubblats inom Golden Stena Weco under 2013 i förhållande till 2012.

I januari och februari 2013 tog Stena Bulk leverans av två stycken Eco Suezmax-fartyg. Dessa var de sista i en serie av sju, där de första fem levererades 2011–2012. Dessa Suezmax är de mest bränsleeffektiva fartygen i sin klass.

Den 31 januari 2013 döptes Suezmax­fartyget Stena Sunrise vid Samsung Heavy Industries (SHI) i Geoje, Syd­korea. Fartyget är det sista i en serie av sju och ägs av Stena Bulk. Stena Sunrise är en tredje generationens bränsleeffektiv Suezmax-tanker och hon går nu, liksom de övriga i serien, i Stena Sonangol Suezmax Pool.

Hållbarhetsfrågor ger positivt resultat

Ytterligare en faktor som påverkar bolagets resultat är den positiva utvecklingen vad gäller miljöfrågorna. Jämfört med 2012 minskade bränsleförbrukningen med 14%. Målet var att minska bränsleförbrukningen med 3%, och det målet ligger kvar också för 2014. Bakgrunden till den positiva utvecklingen ligger i Stena Bulks operativa system och kunskap om shipping.

Bolaget strävar hela tiden efter att bli mer effektivt i fartygshanteringen. Skrov och propellrar hålls rena från beväxtning, och bolaget arbetar successivt med att utvärdera och installera utrustning som effektivt minskar bränsleförbrukningen.

Stena Sonangol Suezmax Pool, SSSP, kontrolleras av Stena Bulk och det angolanska statliga oljebolaget Sonangol. Inom SSSP seglar 21 moderna fartyg, varav 15 är av Eco Suezmax-klass och övriga är Suezmax av hög kvalitet. Även Sonangol har lagt ner mycket energi på att hålla sina nybyggda och existerande fartyg effektiva.

Omstrukturering och utveckling av organisationen

Stena Bulk fortsätter att växa och det sker successivt en förändring av medarbetarstyrkan som förenar erfarenhet med ett brinnande intresse för industrin. I Stena Tanker Division, som omfattar Stena Bulk och dess samägda bolag som opererar tankfartyg, arbetade vid årsskiftet 83 personer, exklusive anställda på fartyg. Medarbetarna återfinns i en rad olika bolag på flera kontinenter, och utmaningen består i att förmedla Stena Bulks och Stenas värderingar i hela bolaget, något som ledningen i Stena Bulk utvecklar i olika forum med de anställda.

Vd-kommentar

Vi ser med tillförsikt på 2014. Fraktraterna för råolja har passerat botten och produktmarknaden förväntas behålla ungefär samma tillväxttakt som under 2013. Kemikaliemarknaden ligger lite efter men kommer att utvecklas positivt under 2014.

Affärsrelationerna ska utvecklas och målet är att kemikaliesektorn ska växa. Även fortsättningsvis växer vi i takt med vad kontrakt och efterfrågan medger. Med kundfokus och effektiv operation befäster Stena Bulk sin position som ett ledande varumärke inom internationell tanksjöfart. Från 2014 ligger helhetsansvaret för Stenas LNG-fartyg återigen under Stena Bulks kontroll.

Erik Hånell

VD Stena Bulk

Rekordsnabb positionering som etablerad leverantör

Stena LNG tillhandahåller säkra och effektiva transporter av flytande naturgas, LNG. Bolaget bildades 2012 för att fokusera Stenas satsning i det lovande LNG-segmentet och ingår sedan 1 januari 2014 i Stena Bulk.

Stena LNGs fartygsflotta består av tre moderna fartyg. Vid ingången av 2013 var två av dem, Stena Clear Sky och Stena Crystal Sky, uthyrda på längre kontrakt. Stena Blue Sky, det tredje fartyget, hade ett avtal som löpte ut under 2013. Den enskilt viktigaste händelsen under året var att Stena LNG lyckades teckna ett nytt, tvåårigt avtal för detta fartyg. Det nya avtalet tog vid direkt där det tidigare löpte ut och de tre fartygen har nu avtal som sträcker sig in i 2015.

Avtalet var av stor betydelse och förhandlingarna kunde genomföras på ett effektivt sätt direkt med kund. Det var viktigt eftersom avtalet slöts under en period med sjunkande rater.

Efter att ha startats så sent som 2012, har Stena LNG utvecklats mycket snabbt till en etablerad aktör inom LNG-segmentet. Stena LNGs position bekräftas av att initiativet till Stena Blue Sky-avtalet togs av kunden och att affären kunde genomföras utan att konkurrerande företag var involverade. Den tekniska och operativa kompetens samt det bemanningskunnande som finns inom Stena motiverar Stena LNGs rekordsnabba etablering i segmentet.

Företaget har ett teknik- och säkerhetstänkande som på ett positivt sätt utmärker sig från konkurrenterna, samtidigt som företaget karaktäriseras såväl av en hög servicenivå som av en utpräglad långsiktigt kommersiell ådra.

Strategin är att ha beredskap när affärsmöjligheter uppstår genom att följsamt bevaka tänkbara förvärv. Det är ett agerande som skapar möjligheter för tillväxt. Ambitionen är att utvecklas till en strategisk partner till förstklassiga internationella gasbolag.

Marknaden 2013 står i tydlig kontrast mot 2012 års historiskt höga fraktrater. 2013 var ett år som kännetecknades av allmän ekonomisk tillbakagång och raterna sjönk med 30% jämfört med 2012 års nivåer. Dagshyran låg 2012 på USD 150 000 och stabiliserades i slutet av 2013 på nivåer kring USD 100 000 per dag. Bolaget bedömer att fraktraterna kommer att fortsätta sjunka ytterligare under 2014 på grund av överutbud av fartyg. Dagens marknad karaktäriseras av en stor obalans mellan var LNG produceras och var den konsumeras. Obalansen förväntas bli än större och efterfrågan på LNG-transporter kommer därmed på något års sikt åter att stiga.

En frågeställning inför de kommande åren berör utvecklingen i USA. Där diskuteras i vilken utsträckning USA ska exportera LNG eller behålla denna billiga energi inom nationen. Utvecklingen har visat sig något mer positiv än förväntat. Den amerikanska administrationen har godkänt projekt efter projekt inom LNG-sektorn och processerna har gått snabbare än förväntat.

Också i Kanada, Ryssland, Australien och Östafrika förväntas produktionen av LNG öka under kommande år. Tillsammans med förväntningarna på USA leder detta till en mycket positiv marknad på något års sikt.

Stena Bulk • Case Nordostpassagen

De isfria vattnen i norr sparar miljö och resurser

Istäcket runt Arktis har blivit tunnare och sedan några år är det nu möjligt att navigera norr om Ryssland. Åtminstone under sommarmånaderna och under förutsättning att ryska atomdrivna isbrytare hjälper till att hålla Nordostpassagen öppen.

I mitten av september 2013 lämnade Stena Polaris, en P-MAX på 65 000 dwt, Finska viken för att, lastad med 44 000 ton nafta, segla till hamnen Yeosu i Sydkorea. Genvägen sparar resurser och miljö.

– Att välja Nordostpassagen i stället för Suezkanalen sparar tid. Vinsten för att gå från norra Europa till Sydkorea kan vara så stor som två veckor. Vi vann åtta dagar och sparade ungefär 320 ton bunkerolja, säger Patrik Svahn som arbetar som Manager Commercial Operations på Stena Bulk. Patrik var med på resan och berättade om den på bloggen www.stenanorthernsearoute.com.

– Det fanns ett stort intresse för seglingen. Ombord på Stena Polaris fanns fyra sydkoreanska journalister. Resan dokumenterades och har redan visats på koreansk tv, säger Patrik.

“Vinsten med att gå från norra Europa till Sydkorea kan vara så stor som två veckor.”

För Sydkorea är Nordostpassagen en möjlighet att kunna konkurrera med andra hamnar i regionen – och ruttens kortare restid är en viktig förutsättning för att lyckas med det.

För Stena Bulk var resan ett samarbete med flera inblandade parter. Far­tyget Stena Polaris ägs av Concordia Maritime och seglingen var ett joint venture med det sydkoreanska Hyundai Glovis. Det här var första gången som en koreansk befraktare tog last över Nordostpassagen.

– Hyundai Glovis har under flera år försökt att få tag i ett fartyg som gick via Nordostpassagen från Europa till Korea. När vi kom i land i Yeosu var det en imponerande mottagningskommitté som tog emot oss, säger Patrik.

Trafiken över Nordostpassagen kommer att öka. Det finns bedömningar som säger att den kommer att tiofaldigas fram till 2021.

– Ryssland har ett intresse av att trafiken ska växa, och deras administration är tillmötesgående. De vill ha användning för sina isbrytare året runt, säger Patrik.

– Jag lärde mig mycket av resan och det var en upplevelse att få se hur norrskenet lyser upp den iskalla natten. Jag tog också med mig förståelsen av de möjligheter och svårigheter som personalen möter i arktiska vatten. Det gör att vi på kontoret förstår helheten och därmed kunden på ett bättre sätt, avslutar Patrik.

Att segla genom Nordostpassagen är en kraftig konkurrensfördel. Rutten mellan Asien och Europa blir uppemot 12–13 dagar kortare.

Nästa i Årsöversikt

STENA RORO

FORTSATT HÖG AKTIVITET OCH FYRA NYA FARTYG