Vindpark Lemnhult

Stena Adactum

FORTSATT INDUSTRIELLT BYGGANDE

Stena Adactum är Stenas helägda investmentbolag som med ett långsiktigt ägarperspektiv vidareutvecklar och investerar i såväl onoterade som noterade bolag. Genom ett aktivt ägande och med finansiell styrka bygger Stena Adactum starka och lönsamma företag.

Stena Adactum består av sex dotterbolag samt två börsnoterade intressebolag. Dotterbolagens samlade omsättning uppgår till SEK 6,5 miljarder, varav verksamheterna i Europa utgör cirka SEK 6,0 miljarder.

Stena Adactums bolag är väl positionerade att ta del av tillväxtmöjligheter genom såväl organiska nysatsningar som genom förvärv. Stena Adactums internationella expansion görs uteslutande via portföljbolagen eftersom djup produktkunskap såväl som kostnadseffektivitet är en grundförutsättning för att lyckas i den allt hårdare globala konkurrenssituationen. Försäljningsutvecklingen i tillväxtekonomier har under de senaste åren varit god och flera portföljbolag fortsätter att expandera i huvudsakligen Asien och Mellanöstern, men även i viss mån i Sydamerika och Afrika. I tillägg till geografisk expansion utnyttjas tillväxtmöjligheter genom att tillvarata möjligheter som långtgående omvärldstrender erbjuder. Fokus är huvudsakligen på investeringar inom produktutveckling, men även satsningar baserade på förnybar energi, infrastrukturella lösningar och demografisk utveckling.

Ballingslöv International

Ballingslöv International är en ledande leverantör av köks-, bad- och förvaringssystem representerat av tio varumärken i elva länder.

Under 2013 förvärvades Manhattan Furniture som slagits samman med Paola Rosa, och som nu är en ledande leverantör av kök till nyproducerade bostäder i Storbritannien.

Kvik fortsatte sin expansion i Thailand och antalet butiker ­uppgår nu till tolv och ytterligare ett antal butiker planeras under 2014.

Envac

Envac är ett globalt ledande svenskt miljöteknikbolag som levererar utrustning för automatiska avfallsinsamlingssystem för hushåll i flerbostadsområden, sjukhus och flygplatser samt optiska sorteringssystem av hushållsavfall.

Den globala byggkonjunkturen som fortfarande är påverkad av den globala finanskrisen påverkar utbyggnadstakten av större bostadsområden. Trots något lägre orderingång har Envac ökat sin globala marknadsandel och orderboken uppgick till SEK 2,4 miljarder vid utgången av 2013. Bolaget har verksamhet i 20 länder med etableringar i 38 storstäder globalt.

Envac har under året haft fortsatta framgångar i Asien och Mellanöstern medan marknadsutvecklingen i ett flertal europeiska länder är fortsatt avvaktande. I bland annat Singapore installeras Envacs automatiserade system för avfallshantering när världens mest moderna storstad byggs.

S-Invest (Blomsterlandet)

S-Investkoncernen består av Blomsterlandet, en svensk butikskedja med 49 enheter med ett brett sortiment av såväl växter och tillbehör för hem och trädgård, samt S-Blommor som verkar inom detaljhandeln med ett “shop-in-shop”-koncept för blommor.

Nya enheter i Eskilstuna, Enköping och Stockholm bidrog till att öka omsättningen 2013. Under året förvärvades dessutom Växtriket i Strömstad samt Växthuset i Kristianstad. I början av 2014 öppnar Blomsterlandet en enhet till i Göteborg.

Blomsterlandets kundklubb Green Room har över 300 000 medlemmar.

Stena Adactums dotterbolag Mediatec är en viktig teknisk spelare vid många stora evenemang. När Eurovision Song Contest hölls i Malmö våren 2013 stod Mediatec för mycket av sändningstekniken och bildlösningarna som skapade upplevelsen av ett av världens mest sedda evenemang.

Stena Renewable

Stena Renewable har utvecklats från en projektör med vindkraftsproduktion till ett etablerat energibolag och Sveriges största vindkraftsproducent. Under 2013 drift­sattes 52 vindkraftverk i Uddared, Grytsjö och Lemnhult. ­Därmed har ­antalet vindkraftverk ökat till 86, med en samlad kapacitet på 223 MW och en samlad produktionskapacitet om 0,7 TWh. Ytterligare tio verk med en kapacitet på 17 MW är under byggnation för driftstart under 2014.

Produktionen under 2013 var något lägre än ett normalår på grund av svagare vindar under andra och tredje kvartalet och på årsbasis producerades cirka 3% under normalvind.

Sverige har haft lägre terminspriser på el och Stena ­Renewable förutser fortsatt låga elpriser. Trots nuvarande ­prisbild bedöms den ekonomiska utvecklingen vara positiv för Stena Renewable, då merparten av investeringarna har gjorts till låga kostnader.

Stena Renewable bygger vindkraft för att äga och strävar efter långsiktiga relationer med kommuner, lokala entrepre­nörer, föreningar och allmänheten.

Utbyggnaden av vindkraft har ofta stor betydelse för den lokala ekonomin. Byggandet av Lemnhultsparken genererade till exempel drygt 500 arbetstillfällen under ett år i Vetlandatrakten, vilket gav kommunala skatteintäkter i storleks­ordningen MSEK 55. Bygget har dessutom medfört fibernät till samhällena i anslutning till vindkraftsparken, se faktaruta om Vindpark Lemhult till höger.

Mediatec

Under året delades Mediatec upp i två bolag: Mediatec ­Broadcast och Mediatec Solutions. Dessa två verksamhets­områden har olika kundstruktur, teknik och affärsmodell, ­varför en ­uppdelning ger ökad effektivitet.

Mediatec Broadcast är samarbetspartner till ledande ­tv-bolag. Under 2013 ansvarade bolaget för sändningsteknik för till exempel fotbolls-EM för damer, ishockey-VM för herrar och Eurovision Song Contest.

Mediatec Solutions är en projektverksamhet som till­handahåller till exempel storbildsteknik vid idrottsevenemang och större företagsevent. Dessutom levererar Mediatec ­Solutions större LED-installationer till arenor.

Gunnebo

Gunnebo är en internationell koncern som tillhandahåller ­integrerade säkerhetslösningar. Gunnebo har en positiv utveckling i Asien, inklusive Stilla havsregionen, samt Syd- och Nordamerika. Koncernens ­tyngdpunkt flyttas till tillväxtområden som nu står för 41% av koncernens omsättning, jämfört med 10% 2009.

Under året har Gunnebo förvärvat företaget Entrance ­Control i Korea. I Thailand, Malaysia och Myanmar har ­Gunnebo ­öppnat säljkontor. Behovet av ökad säkerhet, ­beroende på bland annat den ökande kontanthanteringen i världen, gynnar Gunnebo.

Midsona

Midsona är ett varumärkesbolag inom hälsoprodukter med stark position i de nordiska länderna.

Midsona har framgångsrikt genomfört sin renodling och har ett antal starka varumärken inom egenvård samt genomfört komplet­terande förvärv av till exempel Dalblads i Sverige och Super­nature i Norge. Resultatet har lett till en stark börskursutveckling.

Dotterbolag

En ledande tillverkare av köksinredningar i Skandinavien och Storbritannien.

Omsättning: MSEK 2 911
VD: Anders Wassberg
Antal anställda: 1 395
Stenas ägarandel: 100%

www.ballingslovinternational.com

Sveriges främsta företag i blomsterhandel.

Omsättning: MSEK 1 332
VD: Jan Larsson
Antal anställda: 600
Stenas ägarandel: 100%

www.blomsterlandet.se

Världsledande företag inom utveckling och försäljning av automatiserade avfallshanteringssystem.

Omsättning: MSEK 1 046
VD: Christer Öjdemark
Antal anställda: 625
Stenas ägarandel: 100%

www.envacgroup.com

Utvecklar, äger och förvaltar större vindkraftsparker i Sverige.

Omsättning: MSEK 298
VD: Peter Zachrisson
Antal anställda: 12
Stenas ägarandel: 100%

www.stenarenewable.com

Mediatec Broadcast
Ett av Europas ledande företag inom mediateknik som direktsänd TV-produktion.

Omsättning: MSEK 505
VD: Paul Henriksen
Antal anställda: 153
Stenas ägarandel: 62,5%

www.mediatecgroup.com

Mediatec Solutions
Storbildsskärmar och tekniklösningar vid mässor och events.

Omsättning: MSEK 373
VD: Kenneth Paterson
Antal anställda: 171
Stenas ägarandel: 63,5%

www.mediatecgroup.com

Intressebolag

En internationell koncern som tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar.

Omsättning: MSEK 5 271
VD: Per Borgvall
Antal anställda: 5 656
Stenas ägarandel: 26%

www.gunnebo.com

Ett ledande företag inom egenvård i Norden.

Omsättning: MSEK 916
VD: Peter Åsberg
Antal anställda: 156
Stenas ägarandel: 25,1% (23,5% av kapitalet)

www.midsona.com

VD-kommentar

Under kommande år påverkas Stena Adactums utveckling huvudsakligen av utvecklingen på den nordiska elmarknaden, återhämtningen i den globala byggkonjunkturen, konsumtions­utvecklingen i Norden samt hur den europeiska ekonomiska återhämtningen utvecklas. Stena Adactum expanderar via dotterbolag i tillväxt­länder, medan verksamheten i Europa utvecklas genom ett fördjupat och breddat kunderbjudande. Det finns fortsatt goda tillväxtmöjligheter i portföljbolagen. Investeringar i nya verksamheter utvärderas löpande och vi har skapat finansiell kapacitet för att göra ytterligare investeringar. Huvudfokus har de senaste åren varit på att expandera och förstärka lönsamheten inom existerande verksamheter då detta gett störst värdeskapande. Ambitionen är att bevara styrkan i balansräkningen så att vi kan fortsätta utveckla och stödja expansionen i verksamheterna.

Historien har visat betydelsen av att vara en industriellt aktiv, långsiktig och stark ägare. Den stabilitet som vi nu upplever skapar utrymme för produktutveckling och sunda investeringar. Stena Adactums huvudinriktning är att arbeta med långsiktig industriell utveckling för att bygga starka företag.

Martin Svalstedt

VD Stena Adactum

Nästa i Årsöversikt

STENA FINANS

HÖG LIKVIDITET OCH STÄRKT AMORTERINGSPROFIL