Delar av Stena Lines managementgrupp i maskinrummet på Superfast VII, ett av Stena Lines fartyg på Irländska sjön.

Shipping, offshore drilling och färjelinjer

UTMÄRKTA RESULTAT I DEN DAGLIGA DRIFTEN OCH förmånliga FARTYGSKÖP

Att Stena har lyckats så väl på sjöfartsområdet under de senaste åren beror på att vi lyckats förena vårt osvikliga fokus på kvalitet och operativ noggrannhet med köp av tonnage vid tidpunkter som gjort förvärven mycket förmånliga. Det finns ett nära samband mellan dessa aspekter, och båda är avgörande i all sjöfartsverksamhet.

För att kunna veta var i konjunkturcykeln vi befinner oss och när det är dags att agera måste vi finnas nära våra kunder och vara aktiva på våra marknader. Historiskt har vår förmåga att förvärva lågt värderade tillgångar bidragit kraftigt till våra finansiella resultat, och har således haft en viktig roll vid sidan av den dagliga driften. Den här dubbla strategin har varit utmärkande även under 2013. Vi har arbetat systematiskt med att förbättra vårt driftsresultat.

Stena Drilling har lyckats kontraktera ut större delen av flottan till attraktiva rater för de närmaste åren och det innebär att den viktigaste källan till vårt kassaflöde är säkrad. Borrnings­verksamheten har fortsatt att leverera förstklassiga resultat.

Stena Line kunde förbättra EBITDA med MSEK 300, främst tack vare kostnadsnedskärningar. Att få ner kostnaderna i verksamheten är ett väsentligt mål för oss, eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna konkurrera på våra mark­nader och leverera kundnytta långsiktigt. En annan förutsättning för att vi ska lyckas i framtiden är att vi kan förbättra utnyttjandegraden, både för flottan som helhet och av lastutrymmet på varje rutt. Vi har även lyckats få upp våra fraktnivåer, och under året har volymen ökat med 7% – eller 15% om vi även tar med våra senaste förvärv.

Ett viktigt mål under året har varit att få användning för vår kärnkompetens på nya tillväxtmarknader genom att börja driva större system av färjefartyg även där. Med Stena Sea Lines i Svarta havet och Stena Daea Line i Korea har vi tagit små men symboliskt viktiga steg mot en utbyggnad av färjeverksamheten. De här nysatsningarna har gjort att vi kunnat bygga upp vår kompetens och kännedom om närområdet, ­vilket ger oss bra förutsättningar för att fortsätta växa.

Stena Weco-systemet har byggts ut och omfattar nu vid varje given tidpunkt ett femtiotal produkttankers. Verksam­heten håller successivt på att utvecklas till ett helintegrerat globalt logistiknätverk för petroleumprodukter, lätta kemi­kalier och vegetabiliska oljor. Här kombineras expertisen vid våra kontor runtom i världen med en omfattande fartygsportfölj med både långa kontrakt och spot ­charter. Stena Weco har förberett sig för att ta emot tio nya kemikalietankers av modellen IMOIIMAX från mitten av 2014. Med de nya fartygen kommer systemet att kunna erbjuda kunderna en service som ingen av konkurrenterna kan mäta sig med.

Som en spin-off på Stena Weco-systemet har vi utvecklat ett nytt feederföretag i samarbete med en av våra största kunder, Golden Agri-Resources. Det nya företaget har fått namnet Golden Stena Weco och håller på att bygga upp en ansenlig flotta med mindre så kallade parcel tankers på 15–20 000 ton med sikte i synnerhet på den växande handeln inom Asien. Det här är ett bra exempel på hur vi kan utveckla samarbeten med våra kunder och förbättra våra globala system.

Vår ständiga strävan efter att minska bränsleförbrukningen är ett annat fokusområde som också bör lyftas fram. Vi har som mål att varje år minska förbrukningen med 2,5% för hela flottan och den målsättningen har vi ­kunnat slå flera år i rad. Det har varit möjligt dels genom vårt innovations­arbete, dels tack vare de insatser som våra engagerade med­arbetare gör i det dagliga arbetet.

Våra satsningar på att få ner bränsleförbrukningen gör inte bara att vi sparar pengar, utan är också det viktigaste bidraget till att minska vårt miljöavtryck. I Stenas flotta förbrukar ett fullastat Suezmax tankfartyg vid 14 knop bara hälften så mycket bränsle i dag som för 15 år sedan.

Men det är inte bara de gradvisa förbättringarna i vardagen som ska lyftas fram, utan även våra investeringar.

I somras beställde vi två semi-submersible drillingenheter för medeldjupt vatten, med cancelleringsmöjligheter för en enhet, för verksamhet i Nordsjön och på norsk sockel. Det är en stor och viktig investering som säkrar att vi har en väl avvägd flotta med semi-submersible drillingenheter också i fram­tiden. Köpet understryker vår tro på vår borrnings­förmåga, våra kundrelationer och de framtida kraven vid olje- och gasutvinning globalt.

Under de senaste 18 månaderna har vi köpt nio begagnade RoPax-färjor till riktigt fördelaktiga priser. Färjorna används antingen på Stena Lines färjelinjer eller har chartrats ut av Stena RoRo på den öppna marknaden. Det här är ytterligare ett exempel på hur vi tack vare vår finansiella styrka kunnat investera kontracykliskt.

Men det är inte fartygen som är vår viktigaste tillgång. Det som gör Stena till vad vi är i dag är de 17 000 medarbetare, de flesta av dem sjöfolk, som varje dag utför sina arbetsuppgifter omsorgsfullt, professionellt och lojalt. En kultur som lever och andas säkerhet, kvalitet och resultat är själva grunden för alla våra operativa förbättringar och investeringar.

2014 kommer att vara fortsatt tufft inom många delar av marknaden. Den långa leveranstiden för fartyg gör att vi bara gradvis har börjat se effekterna av att beställningarna av nybyggen minskade efter finanskrisen 2008. Som helhet är efterfrågan stark, men överinvestering är ett ständigt problem inom sjöfarten. Varvens fartygspriser stiger dock och jag misstänker därför att vi inte kommer att ägna oss åt fartygsaffärer i någon större utsträckning under den närmaste framtiden. Det gör att vi i stället kan fokusera på att optimera våra verksamheter och integrera de betydande investeringar vi har gjort under de senaste åren. Att leverera konkret kundnytta genom att utnyttja vår både breda och djupa sjöfartsexpertis och tekniska kompetens fullt ut blir vårt centrala fokus 2014.

Carl-Johan Hagman

Nästa i Årsöversikt

Hållbarhet

Ansvarstagande och omtanke i all verksamhet