En utpräglad säkerhetskultur ger resultat. Stena och Northern Marine Management har sedan flera år tillbaka bland den lägsta olycksstatistiken i branschen.

Hållbarhet

Ansvarstagande och omtanke i all verksamhet

För Stena innebär hållbarhet och socialt ansvarstagande att bidra till ekonomisk utveckling, minska koncernens påverkan på miljön och agera etiskt i all verksamhet.

Stenakoncernen bidrar på olika sätt till samhället. Verksam­heten inom rederi och färjelinjer bidrar till ökad handel, vilket i sin tur ökar det globala välståndet. Fartygen fraktar privatresenärer och lastbilar med olika typer av gods, men också olja och gas för att tillgodose delar av det globala energibehovet. Stena är också en stor producent av förnybar el i Sverige och ger många människor ett tryggt boende i koncernens fastigheter.

En allt mer globaliserad värld kräver fler och effektivare transporter. Även om sjöfarten är ett av de mest miljövänliga transportslagen i förhållande till lastvolym, har transporter till sjöss oundvikligen en inverkan på miljö och klimat. Stena är därför aktivt engagerade i att minimera effekterna av godstransporter till sjöss.

Inom Stena har teknik och innovationer alltid stått högt på agendan. Ett exempel på detta är att det inom ramen för Stena Lines energibesparingsprogram har genomförts cirka 200 projekt för att uppnå målet att minska energianvändningen med 2,5% per år. Ett annat exempel är framtagandet av mer bränsleeffektiva fartyg som bidrar till såväl kostnads­besparingar för Stena och kunderna, som miljövinster i form av minskade utsläpp som kommer hela samhället till gagn. Genom kontinuerlig anpassning av tekniska innovationer är Stena ett av de ledande företagen i branschen när det gäller låga utsläppsnivåer, både i luften och i havet.

Inom koncernen sker arbetet med hållbarhetsfrågor inom flera olika områden:

Ny teknik och förändrat beteende

Inom ramen för ett energibesparingsprojekt har Stena Bulk under 2013 ökat bränsleeffektiviteten i flottan med hela 14% jämfört med 2012. Den minskade bunkerförbrukningen har medfört ekonomiska besparingar på MSEK 65, minskade koldioxidutsläpp med drygt 100 000 ton och minskade svavel­dioxidutsläpp med 1 400 ton.

Den ökade effektiviteten beror delvis på en ökad andel så kallade ekofartyg i Stena Bulks flotta, men även på en mer detaljerad uppföljning av fartygens energiförbrukning som har lett till operationella åtgärder såsom sänkt fart.

Ökad energieffektivitet

Inom Stena Teknik pågår många projekt för att förbättra energi­effektiviteten på fartygen. Ett exempel är ett projekt med Stena Line som innebär att bygga om fartygens bulbar till dagens låga farter. Bakgrunden till att fartyg idag kör med en lägre snitthastighet jämfört med för fem år sedan är att bränsle­priserna stigit, men också att utsläppen minskar i takt med att farten sänks. Bulben är den del av skrovet som genom sin form minskar svallvågorna från fartyget och därmed ­minskar fartygets energiförbrukning. Projektet innebär en bränslebesparing på 10 000 ton bunkerolja per år, vilket motsvarar en årlig energiförbrukning för 1 600 svenska villor.

Proaktivt säkerhetsarbete

En säker och trygg arbetsplats skapar förutsättningar för en säkrare och effektivare verksamhet. Ombord på Stenas fartyg och borriggar bedrivs varje dag ett rigoröst säkerhetsarbete. De flesta personskadorna ombord på ett borrfartyg eller en oljerigg uppkommer vid enklare arbetsmoment, där besättningen agerar utan att följa säkerhetsföreskrifter. Därför har Stena Drilling utvecklat ett proaktivt arbetssätt för att minska risken för skador på människa eller miljö. Inför varje arbetsuppgift ska berörd personal tillsammans fylla i ett så kallat HAZ IDCARD, där de med hjälp av ikoner identifierar olika potentiella risker förknippade med den arbetsuppgift de ska utföra.

Omtanke omsatt i praktisk handling

För arbetet ombord på Stena Drillings fartyg och riggar är det viktigt att alla i besättningen känner till den så kallade ”Stop the job-policyn”. Den innebär att vem som helst i besättningen har både rätten och ansvaret att säga till sin kollega, överordnad som underordnad, att sluta med en pågående arbetsuppgift om personen anser att det förekommer en påtaglig säkerhetsrisk.

Aktiv del i lokalsamhället

Stena Fastigheter erbjuder inom ramen för Relationsförvaltning® cirka 300 sommarjobb per år till ungdomar som bor hos Stena Fastigheter. Syftet är att fler ungdomar ska kunna få nyttig arbetslivserfarenhet samt att få en ökad omsorg om boendemiljön.

Nästa i Årsöversikt

Stena Line

Ett effektivare logistiknätverk för framtiden